Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Xử lý giao hàng

Haravan Mobile App - Xử lý giao hàng

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng xử lý giao hàng và chuyển cho nhà vận chuyển trực tiếp ngay trên thiết bị di động.

 1. Trong trang chi tiét sản phẩm Nhà bán hàng chọn Giao hàng. 2. Nhà bán hàng kéo xuống mục Thông tin vận chuyển (tùy chọn).
 3. Nhà bán hàng chọn kho lấy hàng. 4. Nhà bán hàng điều chỉnh khối lượng đơn hàng. 5. Nhà bán hàng chọn nhà vận chuyển. 6. Nhà bán hàng thêm ghi chú cho đơn hàng.  Lưu ý: ghi chú này là ghi chú cho nhà vận chuyển.
 7. Nhà bán hàng tùy chọn Gửi email đến khách hàng.
  • Nếu thanh trạng thái màu xanh: thông tin đơn hàng được gửi qua mail cho khách hàng.  • Nếu thanh trạng thái màu xám: thông tin đơn hàng không được gửi qua mail cho khách hàng. 8. Sau khi chọn hoàn tất các thông tin, Nhà bán hàng chọn Giao hàng.Lưu ý: Kho và Nhà vận chuyển là hai thông tin bắt buộc để Nhà bán hàng có thể thực hiện xử lý Giao hàng.