Cấu hình chung - Tổng quan

Khi bạn muốn cài đặt các vấn đề như Tên cửa hàng khi vào giao diện admin, email để Haravan liên hệ với bạn, email bạn liên hệ với khách hàng thông qua hệ thống tự động của Haravan... bạn cần vào Cấu hình chung để thiết lập.

Để vào phần Cấu hình chung. Ở giao diện admin bạn chọn Cấu hình - Cấu hình chung.

Các phần có thể thay đổi trong Cấu hình chung bao gồm: