Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình chung - Tổng quan

Khi Nhà bán hàng cần cài đặt các vấn đề như: Tên cửa hàng khi vào giao diện admin, Email liên hệ với Haravan, Email Nhà bán hàng liên hệ với khách hàng thông qua hệ thống tự động của Haravan... mục Cấu hình chung sẽ giải quyết các yêu cầu này. 

Nhà bán hàng đăng nhập vào Trang quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình chung.

Các phần có thể thay đổi trong Cấu hình chung bao gồm: