Cấu hình chung - Tổng quan

Khi bạn muốn cài đặt các vấn đề như Tên cửa hàng khi vào giao diện admin, email để Haravan liên hệ với bạn, email bạn liên hệ với khách hàng thông qua hệ thống tự động của Haravan... bạn cần vào Cấu hình chung để thiết lập.

Để vào phần Cấu hình chung. Ở giao diện admin bạn chọn Cấu hình - Cấu hình chung.

Các phần có thể thay đổi trong Cấu hình chung bao gồm:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.