Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình Trang thanh toán

Để hoàn tất đặt mua một đơn hàng, Khách mua hàng cần hoàn thành thông tin sau: 

 • Thông tin giao hàng
 • Phương thức vận chuyển 
 • Phương thức thanh toán 

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình thanh toán cho các thông tin trên theo hai cách: 

 • Thanh toán Trên từng trang
 • Thanh toán Trên cùng một trang

Lưu ý: Mặc định của hệ thống là thanh toán Trên từng trang.


Thiết lập cấu hình Trang thanh toán

Để cấu hình Trang thanh toán, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình chung.
 2. Nhà bán hàng kéo xuống mục Trang thanh toán.
 3. Nhà bán hàng chọn thanh toán Trên từng trang/Trên cùng một trang.
 4. Chọn Lưu.


Khách mua hàng hoàn tất đơn hàng

Sau khi thiết lập cấu hình Trang thanh toán, mỗi khi hoàn tất đơn hàng, Khách mua hoàn tất đơn hàng theo cách mà Nhà bán hàng đã thiết lập.

Trường hợp thanh toán Trên từng trang

Khi Khách mua hàng lựa chọn đặt hàng, hệ thống chuyển đơn hàng đến trang thanh toán.

 1. Lúc này, Khách mua hàng điền thông tin giao hàng. Sau đó, chọn Tiếp tục đến phương thức thanh toán.

 2.  Tiếp theo, Khách mua hàng chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán.


 3. Sau khi hoàn tất thông tin, Khách mua hàng chọn Hoàn tất đơn hàng.

Trường hợp thanh toán Trên cùng một trang

Khi Khách mua hàng lựa chọn đặt hàng, hệ thống chuyển đơn hàng đến trang thanh toán.

 1. Lúc này, Khách mua hàng điền thông tin giao hàng và lựa chọn phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán trên cùng một trang:


 2. Sau khi hoàn tất thông tin, Khách mua hàng chọn Hoàn tất đơn hàng.

Lưu ý: Dù trang thanh toán được cấu hình theo cách nào, Khách mua hàng vẫn điền mã giảm giá (nếu có) vào ô Mã giảm giá phía bên phải trang thanh toán.

Tuy nhiên, với cấu hình thanh toán Trên từng trang, hệ thống mới nạp được các thông tin giao hàng, từ đó mới đối chiếu với các điều kiện của mã khuyến mãi và áp dụng chúng.