Bạn cần tìm gì ?

Thông tin cửa hàng

Nhà bán hàng sử dụng mục Thông tin chung cửa hàng trong Cấu hình chung để thay đổi Tên cửa hàng, Tài khoản emailEmail khách hàng

Đây là các thông tin rất quan trọng mà Nhà bán hàng cần lưu ý.

Lưu ý: Nhà bán hàng chỉ có thể thay đổi Tên cửa hàng duy nhất một lần sau khi tạo lập website. Với điều kiện đủ là Nhà bán hàng chưa cài đặt bất kỳ ứng dụng nào. Nếu có, Nhà bán hàng phải gỡ bỏ cài đặt tất cả các ứng ụng hiện có.

Để thực hiện cấu hình, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị - > Cấu hình -> Cấu hình chung.
 2. Nhà bán hàng vào mục Thông tin cửa hàng.

  • Tên cửa hàng: Tên hiển thị trong giao diện Trang quản trị. 
  • Tài khoản email: Email được sử dụng cho Haravan liên lạc với Nhà bán hàng.
  • Email khách hàng: Email được Nhà bán hàng sử dụng cho hỗ trợ khách hàng.

  Lưu ý: Tài khoản email và Email khách hàng có thể là 2 email khác nhau. Ban đầu sẽ mặc định là email bạn đăng ký website.

 3. Nhà bán hàng thực hiện thay đổi các thông tin.
 4. Nhấp Lưu để xác nhận thay đổi.