Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng

Haravan Mobile App - Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng

Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống mục Lịch sử để xem lịch sử giao dịch của đơn hàng đó.