Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Xác nhận thanh toán

Haravan Mobile App - Xác nhận thanh toán

Nhà bán hàng xác nhận thanh toán khi nhận được khoản thanh toán cho những đơn hàng chưa thanh toán trước đó. Thông qua việc xác nhận thanh toán, Nhà bán hàng biết được đơn hàng đã thanh toán, đơn hàng chưa thanh toán. Từ đó, có kế hoạch quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Để xác nhận thanh toán:

  1. Trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng chọn Xác nhận thanh toán.


  2. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn “Xác nhận thanh toán đơn hàng”.


  3. Hệ thống xác nhận thanh toán thanh công.


Lưu ý: Sau khi xác nhận thanh toán, thao tác này không thể hoàn tác.