Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Thêm nhãn

Việc thêm nhãn cho đơn hàng giúp Nhà bán hàng thuận tiện hơn khi tìm kiếm hay lọc đơn hàng.

  1. Nhà bán hàng vào mục Tags.
  2. Nhà bán hàng nhấp vào ô Add tag.  3. Nhà bán hàng gõ nhãn cần gán cho đơn hàng.  4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.  5. Các nhãn được gắn cho được hệ thống ghi nhận, lưu lại.