Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Thay đổi địa chỉ thanh toán

Haravan Mobile App - Thay đổi địa chỉ thanh toán

Bên cạnh việc cập nhật địa chỉ thanh toán và thông tin liên hệ (số điện thoại, email) trong mục Khách hàng, Nhà bán hàng còn có thể thêm hoặc thay đổi Địa chỉ thanh toán ngay trên trang chi tiết đơn hàng.

  1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


  2. Nhà bán hàng thay đổi thông tin:


    • Địa chỉ giao hàng
    • Liên hệ
  3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.