Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Lưu trữ/Bỏ lưu trữ đơn hàng

Haravan Mobile App - Lưu trữ/Bỏ lưu trữ đơn hàng

Nhà bán hàng thực hiện lưu trữ hoặc bỏ lưu trữ đơn hàng như sau:

 1. Trên góc phải trên cùng, Nhà bán hàng chọn biểu tượng ba chấm.


 2. Nếu Nhà bán hàng muốn lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Lưu trữ.


  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được lưu trữ. 3. Nếu Nhà bán hàng muốn bỏ lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Bỏ lưu trữ.  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được bỏ lưu trữ.