Thuộc tính sản phẩm

Có thể thêm phiển bản cho sản phẩm để sản phẩm trở nên có nhiều lựa chọn như màu sắc, kiểu dáng… Mỗi phiển bản đều có thể có những thông tin về giá, mã sản phẩm riêng với nhau.

Ví dụ nếu Nhà bán hàng muốn bán một chiếc áo thun với hai lựa chọn chủ yếu về Màu sắc và Kích thước. Lựa chọn về Màu sắc có 2 lựa chọn: màu tím và màu hồng. Lựa chọn về Kích thước có 3 lựa chọn: S, M, L. Một phiên bản sản phẩm có thể là màu hồng, size M.

Có thể thêm phiên bản khi vừa tạo mới sản phẩm hoặc sản phẩm đã được tạo.

Các mục liên quan:

Thêm phiên bản cho sản phẩm mới


Để thêm phiên bản cho sản phẩm trong khi đang tạo một sản phẩm mới:

1. Ở giao diện Tạo sản phẩm, phần Sản phẩm có nhiều phiên bản ấn chọn Thêm phiên bản.

2. Chọn tên của thuộc tính lựa chọn, chẳng hạn như Màu sắc ở phẩn ô Tên thuộc tính. Khách hàng sẽ thấy tên thuộc tính này.

3. Điền các giá trị bạn muốn khách hàng lựa chọn vào ô Giá trị thuộc tính, mỗi thuộc tính cách nhau bằng dấu phẩy, chẳng hạn như Màu tím, Màu hồng. Khách hàng sẽ thấy các giá trị lựa chọn khi họ chọn một phiên bản của sản phẩm.

4. Nếu bạn có nhiều hơn một Thuộc tính để khách lựa chọn, ấn chọn Thêm thuộc tính khác. Bạn có thể thêm tối đa bao thuộc tính cho một sản phẩm.

5. Khi bạn thêm các lựa chọn cho sản phẩm, một danh sách các phiên bản sản phẩm sẽ được khởi tạo ở bên dưới. Bỏ lựa chọn ở mỗi phiên bản nếu bạn không bán phiên bản đó. Đồng thời bạn có thể thay đổi Giá, Mã sản phẩm, Barcode cho từng phiên bản hoặc sử dụng thông tin mặc định của sản phẩm bạn đã điền bên trên.

Mẹo: bạn có thể cho khách hàng xem các hình ảnh khác nhau của từng phiên bản sản phẩm.

6. Ấn Lưu để hoàn tất.


Giới hạn số phiên bản sản phẩm

Bạn có thể tạo tối đa đến 100 phiên bản cho một sản phẩm. Giới hạn này không thể bị tăng bởi tài khoản hoặc gói dịch vụ.


Xem số lượng phiên bản của một sản phẩm

Bạn có thể xem một sản phẩm đã tạo hiện đang có bao nhiêu phiên bản ở trang Quản lý sản phẩm, ở cột Tồn kho.


Giới hạn lựa chọn

Mỗi sản phẩm có thể có tối đa ba thuộc tính, ví dụ Kích thước, Màu sắc và Phong cách. thuộc tính có thể khác nhau giữa sản phẩm và sản phẩm. Một sản phẩm có thể sử dụng kích thước, màu sắc và phong cách, và một sản phẩm khác có thể sử dụng trọng lượng, chất lượng và chất liệu. Không thể tăng tối đa ba lựa chọn cho mỗi sản phẩm đối với bất kỳ tài khoản hoặc gói dịch vụ của Haravan.


Chỉnh sửa phiên bản sản phẩm cho một sản phẩm đã được tạo


Bạn có thể thêm, xóa và chỉnh sửa phiên bản cho một sản phẩm hiện có trong trang chi tiết của nó. Điều này cho phép bạn linh hoạt để thay đổi các phiên bản bạn bán cho một sản phẩm bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể thêm các phiên bản trong khi tạo một sản phẩm mới.

Những điều cần biết:


Chỉnh sửa các phiên bản trong trang chi tiết sản phẩm


Ở phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết một sản phẩm ở Trang quản trị Haravan, có các lựa chọn sau để thay đổi phiên bản của sản phẩm:

  • Ấn vào Sắp xếp để thay đổi thứ tự hiển thị của các thuộc tính và giá trị thuộc tính.
  • Ấn vào Chỉnh sửa để thêm, xóa, sửa các thuộc tính và giá trị thuộc tính.
  • Ấn vào Thêm mới để tạo mới một phiên bản sản phẩm.
  • Ấn Chỉnh sửa ở từng phiên bản để thay đổi thông tin của phiên bản đó.
  • Ấn vào biểu tượng thùng rác để xóa phiên bản.

Thay đổi thứ tự hiển thị các thuộc tính

Khi Khách mua hàng xem sản phẩm của Nhà bán hàng, họ sẽ thấy các thuộc tính phiên bản theo thứ tự cụ thể. Nhà bán hàng có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Lưu ý: khi Nhà bán hàng sắp xếp lại phiên bản, thứ tự mà chúng hiển thị phụ thuộc vào các phiên bản mà sản phẩm có. Nếu sản phẩm không có phiên bản còn hàng theo nhu cầu Khách mua hàng đặt, thì thứ tự các phiên bản sẽ tự động điều chỉnh tùy thuộc vào phiên bản của sản phẩm.

Để thay đổi thứ tự hiển thị các thuộc tính:

1. Từ Trang quản trị, hãy đi tới Sản phẩm.

2. Nhấp vào tên sản phẩm có các thuộc tính bạn muốn sắp xếp lại.

3. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết sản phẩm, ấn Sắp xếp.

4. Ở cửa sổ hiện lên, hãy nấm vào dấu chấm trước tên các thuộc tính, kéo thả chúng vào vị trí Nhà bán hàng muốn.

5. Ấn Lưu để hoàn thành.


Thay đổi chi tiết về phiên bản

Nhà bán hàng có thể thay đổi chi tiết cho một phiên bản cụ thể. Ví dụ: có thể muốn thay đổi giá của phiên bản hoặc thêm hình ảnh.

Để chỉnh sửa chi tiết cho một phiên bản cụ thể:

1. Từ Trang quản trị, ấn Sản phẩm.

2. Nhấp vào tên của sản phẩm có phiên bản mà Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.

3. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết sản phẩm, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của phiên bản muốn chỉnh sửa.

4. Thay đổi các chi tiết của phiên bản.

5. Ấn Lưu rồi Cập nhật để hoàn tất.


Thêm một phiên bản cho một sản phẩm hiện có

Để thêm một phiên bản mới vào một sản phẩm hiện có:

1. Từ Trang quản trị, ấn Sản phẩm.

2. Nhấp vào tên của sản phẩm có phiên bản mà Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.

3. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết sản phẩm, hãy nhấp vào Thêm mới.

4. Ở trang Tạo biến thể mới, điền các thông tin của phiên bản mới.

5. Ấn Lưu rồi Cập nhật để hoàn tất.


Chỉnh sửa thuộc tính của sản phẩm

Nhà bán hàng có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thuộc tính và giá trị thuộc tính từ trang chi tiết sản phẩm:

1. Từ Trang quản trị, ấn Sản phẩm.

2. Nhấp vào tên của sản phẩm có phiên bản mà Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa.

3. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết sản phẩm, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

  • Để thêm một thuộc tính mới, hãy nhấp vào Thêm thuộc tính khác và nhập tên thuộc tính và giá trị mặc định. Giá trị thuộc tính mặc định sẽ được áp dụng cho tất cả các phiên bản hiện có. Nhà bán hàng có thể có tối đa ba thuộc tính cho một sản phẩm.
  • Để thay đổi tên thuộc tính, nhấp vào nó và nhập tên mới.
  • Để xóa một giá trị thuộc tính, hãy nhấp vào x bên cạnh nó. Bất kỳ phiên bản với giá trị thuộc tính đó cũng sẽ bị xóa.
  • Để xóa một thuộc tính, hãy xóa tất cả trừ và giữ lại một giá trị thuộc tính, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh thuộc tính. Khi chỉ có một lựa chọn, Nhà bán hàng không thể xóa nó bằng cách chỉnh sửa các thuộc tính. Nếu Nhà bán hàng muốn bán một sản phẩm mà không có bất kỳ phiên bản, hãy giữ lại một phiên bản có thuộc tính là Tiêu đề, giá trị thuộc tính là Default Title.

Xóa một phiên bản

Nhà bán hàng có thể xóa một phiên bản duy nhất hoặc xóa nhiều phiên bản bằng hành động hàng loạt. Khi xóa một phiên bản, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Haravan.

1. Từ Trang quản trị, ấn Sản phẩm.

2. Nhấp vào tên của sản phẩm có phiên bản mà Nhà bán hàng muốn xóa.

3. Trong phần Sản phẩm có nhiều phiên bản của trang chi tiết sản phẩm, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác của phiên bản muốn xóa.

4. Ấn Xóa biến thể để xóa phiên bản.

Lưu ý: với gói dịch vụ OmniChannel, nếu muốn xóa một biến thể, Nhà bán hàng phải điều chỉnh tồn kho của phiên bản về 0 thì mới xóa được.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.