Bạn cần tìm gì ?

Theo dõi tồn kho sản phẩm

Tồn kho sản phẩm là số lượng của một sản phẩm đang còn và sẵn sàng bán ra. 

Theo dõi tồn kho sản phẩm có thể giúp Nhà bán hàng tránh việc bán các sản phẩm đã hết hàng, hoặc cho Nhà bán hàng biết khi nào hàng sắp hết để nhập thêm sản phẩm về bán.


Bật chức năng quản lý tồn kho cho sản phẩm

Có hai cách mà Nhà bán hàng có thể thực hiện để bật chức năng tồn kho cho sản phẩm: 

1. Thực hiện cho từng sản phẩm 

Để bật chức năng tồn kho cho từng sản phẩm/phiên bản sản phẩm, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm
 2. Chọn Sản phẩm muốn quản lý tồn kho hoặc nhấp Tạo sản phẩm mới.
  • Tạo sản phẩm mới:
   • Nhà bán hàng kéo xuống mục Giá sản phẩm, trong mục Chính sách tồn kho, chọn Có quản lý tồn kho.

  • Chỉnh sửa sản phẩm có sẵn:
   • Nhà bán hàng kéo xuống mục Sản phẩm có nhiều biến thể, nhấp chọn Chỉnh sửa cho biến thể muốn chỉnh sửa.

   • Trong cửa sổ Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng kéo xuống mục Chính sách tồn kho, chọn Quản lý tồn kho.

   • Nhấp Lưu.
 3. Chọn Cập nhật để lưu thay đổi.

2. Thực hiện khi nhập danh sách sản phẩm

Để bật chức năng Có quản lý tồn kho cho nhiều sản phẩm cùng lúc, Nhà bán hàng có thể nhập danh sách sản phẩm vào hệ thống.

 • Đối với sản phẩm cũ: Nhà bán hàng xuất danh sách sản phẩm rồi nhập vào hệ thống.
 • Đối với sản phẩm tạo mới: Nhà bán hàng nhập danh sách vào hệ thống.

Trong file danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng xem cột Quản lý tồn kho

 • Đối với sản phẩm Có quản lý tồn kho: Nhà bán hàng điền cụm từ "Haravan" vào trong ô.
 • Đối với sản phẩm Không quản lý tồn kho: Nhà bán hàng để trống ô.

Để xem chi tiết cách xuất và nhập danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng vào đây.


Quản lý tồn kho cho sản phẩm

Để thực hiện quản lý tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tồn kho
 2. Trong giao diện trang Quản lý tồn kho, Nhà bán hàng xem được giá trị tồn kho của sản phẩm.

 3. Trong giao diện trang Quản lý tồn kho, Nhà bán hàng còn xem được chính sách tồn kho của sản phẩm.


 4. Trong giao diện trang Quản lý tồn kho, Nhà bán hàng điều chỉnh giá trị tồn kho cho sản phẩm.
  • Cộng thêm: khi chọn cộng thêm, số lượng tồn kho mới sẽ bằng tồn kho hiện có cộng thêm số vừa nhập. Tổng mới sẽ được xem trước cột giá trị bên trái.


  • Set: Khi chọn set và điền số vào thì tồn kho mới sẽ là giá trị vừa nhập.


 5. Nhấn Lưu để hoàn tất.