Bạn cần tìm gì ?

Chi tiết tồn kho

Chi tiết tồn kho giúp Nhà bán hàng xem được thông tin tổng quan về tình hình hàng hóa hiện tại trong các kho của cửa hàng, nhằm có những chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Nhà bán hàng theo dõi chi tiết tồn kho tại mục Chi tiết tồn kho trong Trang quản trị. Cụ thể, Nhà bán hàng nhấp vào Tồn kho -> Chi tiết tồn kho.

Trang Chi tiết tồn kho cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin tổng hợp và chi tiết.

  • Các thẻ lọc:


   • Tất cả: với điều kiện lọc mặc định là Tồn kho khác 0.
   • Tồn kho lớn hơn 0
   • Tồn kho bằng 0
   • Tồn kho nhỏ hơn 0
  • Thông tin tổng hợp: 
   • Tổng lượng tồn: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng số lượng tồn của tất cả sản phẩm trong tất cả các kho. 
   • Tổng giá trị: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng của tích lượng tồn nhân với giá gốc của từng sản phẩm.
   • Tổng giá bán: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng của tích lượng tồn nhân với giá bán của từng sản phẩm.
   • Tổng lợi nhuận: giá trị này được tính bằng cách lấy Tổng giá bán - Tổng giá trị, thể hiện giá trị lợi nhuận khả dụng.
  • Thông tin chi tiết: Các thông tin về
   • Kho: tên kho
   • Sản phẩm: tên sản phẩm
   • SKU: mã sản phẩm
   • Barcode: mã vạch
   • Tồn: số lượng tồn
   • Đặt
   • Không Khả Dụng
   • Khả Dụng: bằng Tồn - Đặt
   • Giá
   • Tổng: bằng Tồn - Đặt

Trong đó, các giá trị tồn kho bao gồm 4 thông số:

 1. Giá trị tồn (Onhand Quantity): số lượng tồn kho của tồn kho của sản phẩm. 
 2. Giá trị đặt hàng (Commited Quantity): bao gồm:
  1. Số lượng sản phẩm đang được khách hàng đặt giữ trong các đơn hàng đã đặt nhưng chưa hoàn tất.
  2. Số lượng sản phẩm được ghi nhận cho kho xuất sau khi tạo phiếu điều chuyển nhưng chưa Xác nhận xuất.
 3. Giá trị không khả dụng (Incoming Quantity), bao gồm:
  1. Số lượng sản phẩm đang mua (phiếu mua hàng chưa được nhận hàng).
  2. Số lượng được ghi nhận cho kho nhận khi phiếu điều chuyển được đã được xuất nhưng chưa được nhận.
 4. Giá trị khả dụng (Available Quantity): giá trị còn lại sau khi lấy giá trị tồn trừ cho giá trị đặt. 
  Số Khả dụng ảnh hưởng đến việc đặt hàng của Khách mua hàng. Cụ thể
  • Nếu Nhà bán hàng không cho phép đặt hàng khi hết hàng: Khách mua hàng KHÔNG THỂ đặt hàng khi số Khả dụng <= 0.
  • Nếu Nhà bán hàng cho phép đặt hàng khi hết hàng: Khách mua hàng vẫn có thể đặt hàng bất kể số Khả dụng là bao nhiêu.

Các thông số này đều có thể nhận giá trị âm.

Nhà bán hàng có thể thực hiện lọc để xem tinh gọn thông tin hiển thị.

Lưu ý: Giá trị tồn kho có thể được hiển thị với hai màu sắc:

 • Màu đỏ: bị trừ so với ghi nhận trước đó.
 • Màu xanh lá: được cộng so với ghi nhận trước đó.

Các mục liên quan