Chi tiết tồn kho

Chi tiết tồn kho giúp Nhà bán hàng xem được thông tin tổng quan về tình hình hàng hóa hiện tại trong các kho của cửa hàng, nhằm có những chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Nhà bán hàng theo dõi chi tiết tồn kho tại mục Chi tiết tồn kho trong Trang quản trị. Cụ thể, Nhà bán hàng nhấp vào Tồn kho -> Chi tiết tồn kho.

Trang Chi tiết tồn kho cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin tổng hợp và chi tiết.

  • Các thẻ lọc:


   • Tất cả: với điều kiện lọc mặc định là Tồn kho khác 0.
   • Tồn kho lớn hơn 0
   • Tồn kho bằng 0
   • Tồn kho nhỏ hơn 0
  • Thông tin tổng hợp: 
   • Tổng lượng tồn: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng số lượng tồn của tất cả sản phẩm trong tất cả các kho. 
   • Tổng giá trị: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng của tích lượng tồn nhân với giá gốc của từng sản phẩm.
   • Tổng giá bán: giá trị này được tính bằng cách lấy tổng của tích lượng tồn nhân với giá bán của từng sản phẩm.
   • Tổng lợi nhuận: giá trị này được tính bằng cách lấy Tổng giá bán - Tổng giá trị, thể hiện giá trị lợi nhuận khả dụng.
  • Thông tin chi tiết: Các thông tin về
   • Kho: tên kho
   • Sản phẩm: tên sản phẩm
   • SKU: mã sản phẩm
   • Barcode: mã vạch
   • Tồn: số lượng tồn
   • Đặt
   • Không Khả Dụng
   • Khả Dụng:bằng Tồn - Đặt
   • Giá
   • Tổng:bằng Tồn - Đặt

Nhà bán hàng có thể thực hiện lọc để xem tinh gọn thông tin hiển thị.

Các mục liên quan

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.