Bạn cần tìm gì ?

Cấu hình tên miền

Việc cấu hình tên miền là thao tác cần thiết để hệ thống Haravan ghi nhận tên miền của website mà Nhà bán hàng đã đặt mua.

Sau khi cấu hình tên miền, Nhà bán hàng có thể sử dụng tên miền đó làm tên miền chính hoặc tên miền phụ để từ đó thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Nội dung trong bài viết


Thêm tên miền

Để thực hiện cấu hình tên miền, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị > Website > Tên miền.
 2. Trong trang Quản lý tên miền, Nhà bán hàng chọn Thêm tên miền.

 3. Nhà bán hàng nhấp chọn Tôi muốn thêm tên miền cho cửa hàng online.

 4. Nhà bán hàng điền tên miền đã có.

 5. Nhấn Lưu.
 6. Tronghộp thoại xác nhận tên miền: 


  • Hoàn tất:  Nhà bán hàng đã trỏ tên miền thành công ở Trang quản trị của tên miền và muốn hoàn tất quá trình cấu hình tên miền.
  • Đến mục hướng dẫn: Lựa chọn này đưa Nhà bán hàng đến bài hướng dẫn Cách trỏ tên miền về website của Haravan.

Xác thực tên miền

Khi cấu hình tên miền, Nhà bán hàng có thể gặp một trường hợp thông báo rằng "Tên miền này đã được cấu hình bởi shop khác". Điều đó có nghĩa là hệ thống Haravan đã ghi nhận tên miền này cho một cửa hàng Haravan khác. Và Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác xác thực tên miền thì việc cấu hình mới được hoàn tất.

Để xác thực tên miền, Nhà bán hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trỏ record DNS

 1. Nhà bán hàng đăng nhập vào trang quản lý tên miền (trên trang đăng nhập của nhà cung cấp tên miền).
 2. Vào phần Quản lý DNS.
 3. Chọn Thêm DNS mới.
 4. Nhập các giá trị sau:


  • Recored Type: TXT
  • Host: @
  • Value: <giá trị đã được cung cấp>

Lưu ý:

 1. Thao tác có thể khác biệt đôi chút tùy theo giao diện quản lý tên miền của từng nhà cung cấp.
 2. Giá trị Value này là cố định và duy nhất ứng với mỗi tên miền và với mỗi cửa hàng. Nhà bán hàng cần nhập đúng giá trị này để việc xác thực có hiệu lực.
 3. Sau khi trỏ record DNS, Nhà bán hàng cần chờ tối thiểu 30 phút để đảm bảo IP có hiệu lực.

Bước 2: Thêm và Xác thực tên miền tên miền trong Haravan

Sau khi trỏ record DNS và IP tên miền có hiệu lực, Nhà bán hàng thực hiện lại thao tác thêm tên miền như các hướng dẫn bên trên.

Lúc này, Nhà bán hàng chọn Xác thực tên miền để chuyển đổi cấu hình tên miền cho cửa hàng hiện tại.