Cách tạo và Update sản phẩm

Để tạo một sản phẩm mới hoàn toàn, bạn thực hiện các bước sau:

  1. Tại màn hình quản trị cửa hàng, nhấp Sản phẩm => Sản phẩm để đi tới trang quản lý Sản phẩm

2. Tại màn hình quản lý Sản phẩm, bạn click nút Tạo mới sản phẩm để mở trang nhập thông tin sản phẩm mới.

Sau khi cập nhật một số thông tin cần thiết cho sản phẩm, nhấn lưu để lưu lại sản phẩm.


Để Update nội dung của một sản phẩm đã tạo, Sau khi vào trang quản lý sản phẩm bạn thực hiện các bước sau:

1. Click chọn sản phẩm bạn muốn Update nội dung


2. Thay đổi nội dung tương ứng đúng với yêu cầu thay đổi

3. Chọn Cập nhật để lưu lại nội dung mới thay đổi