Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Bán hàng

Báo cáo Bán hàng cung cấp hệ thống báo cáo để Nhà bán hàng có thể quản lý và kiểm soát được doanh số bán hàng theo:

 • Tháng hiện tại
 • Theo ngày giờ
 • Theo sản phẩm 
 • Sản phẩm SKU
 • Sản phẩm - Nhà sản xuất
 • Kênh bán hàng 
 • Kênh bán hàng POS
 • Kênh bán hàng là Facebook 
 • Nhân viên bán hàng 
 • Nhân viên bán hàng - Theo ngày
 • Theo Traffic Source (nguồn truy cập)
 • Bán theo vùng
 • Theo khách hàng 

Giúp Nhà bán hàng đưa ra những chiến lược bán hàng tốt nhất để tăng doanh số bán hàng.

Để quản lý Báo cáo bán hàng, Nhà bán hàng đăng nhập vào trang quản trị, Nhấp vào Báo cáo. Khi đó Báo cáo bán hàng sẽ hiển thị đầu trang.

Báo cáo bán hàng kết hợp các số liệu đã có sẵn trong các sản phẩm bán hàng và các đơn đặt hàng.

Biểu đồ tổng doanh thu:

  • Trục tung: số liệu báo cáo doanh thu dựa vào các thuộc tính và khoảng thời gian đã lựa chọn.
  • Trục hoành: là các thuộc tính thống kê đã lựa chọn

Thống kê:

Bảng số liệu Báo cáo thêm phần tiêu chí Thống kê nằm góc phải.
Nhà bán hàng nhấp vào nút Thống kê để chọn hiển thị hoặc ẩn hiển thị cột tiêu chí theo mong muốn.

Định nghĩa các tiêu chí thống kê

Tiêu chíDiễn giải
Doanh thu thuần Tổng doanh thu = Doanh thu + Giảm giá
Doanh thu Giá gốc x Số lượng (chưa tính thuế, vận chuyển, giảm giá, và trả lại hàng) trong khoảng thời gian lựa chọn
Tổng hóa đơn Tổng doanh thu được và phí vận chuyển
Giảm giá

 Toàn bộ mức giảm giá của các đơn hàng trong khoảng thời gian đã lựa chọn.
 - Tổng giá trị giảm giá tính bằng VNĐ áp dụng cho bán hàng theo hình thức giảm giá trên các sản phẩm, danh mục sản phẩm, hoặc toàn bộ đơn đặt hàng.
 - Tất cả giảm giá được áp dụng trước thuế.
 - Giảm giá được tạo ra sử dụng mã giảm giá, không phải là giá so sánh.

Hoàn trả Tổng giá trị doanh thu bị trả lại
Số lượng trả Tổng số lượng các sản phẩm bị trả lại
Vận chuyển Tổng phí vận chuyển thực của tất cả các đơn hàng Phí vận chuyển = Tổng phí vận chuyển – giảm giá vận chuyển – phí vận chuyển hoàn lại
Đã thu Doanh số Nhà bán hàng đã thu về
Số lượng sản phẩm Tổng số lượng của sản phẩm trong đơn hàng
Tổng giá vốn Tổng giá vốn của tất cả sản phẩm trong đơn hàng.
Tổng lợi nhuận Tổng lợi nhuận thu được. Tổng lợi nhuận = Doanh thu - Tổng giá vốn.
% lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận giữa Tổng lợi nhuận và Tổng doanh thu.