• Trang chủ
  • ->
  • Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Bạn có thể nhập địa chỉ kho hàng độc lập khác với địa chỉ cửa hàng. Nó có thể dùng để tính phí vận chuyển nếu có kết nối với nhà vận chuyển

  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến phần Cấu hình > địa chỉ
  • Nhấn chọn Thêm chi nhánh mới
  • Nhạp các thông tin địa chỉ như số nhà, tên đường,  tỉnh/thành phố, nước.
  • Nhấn Lưu địa điểm để hoàn tất.

image00