Vận chuyển

Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Bạn có thể nhập địa chỉ kho hàng độc lập khác với địa chỉ cửa hàng. Nó có thể dùng để tính phí vận chuyển nếu có kết nối với nhà vận chuyểnTại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến phần Cấu hình > địa chỉNhấn chọn Thêm chi nhánh mớiNhạp...