Thanh toán

Thu thập email để gửi email marketing

Thu thập email để gửi email marketing

Haravan hỗ trợ xuất danh sách khách hàng từ trang quản trị ra định dạng file excel .xls hoặc file .csv để lấy dữ liệu email cho việc gửi email marketing.Để xuất file khách hàng: +Vào trang quản trị website --> chọn mục "Khách hàng".+Chọn nút "Xuất Dữ liệu"Chọn định dạng file...