Bạn cần tìm gì ?

Xuất dữ liệu tồn kho

Việc xem trên trang Chi tiết tồn kho có thể rất rối rắm hoặc quá dài dòng khi có quá nhiều kho, quá nhiều sản phẩm trong mỗi kho.

Hơn nữa, Nhà bán hàng có thể cần các số liệu cụ thể về chi tiết để xử lý, phân tích số liệu, làm báo cáo, dự báo tồn kho cho tương lai,...

Việc xuất dữ liệu tồn kho nhằm đáp ứng cho các nhu cầu đó.

Để xuất dữ liệu tồn kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị -> Tồn kho -> Chi tiết tồn kho
  2. Nhà bán hàng chọn Xuất file.

  3. Trong cửa sổ Xuất chi tiết tồn kho, Nhà bán hàng chọn điều kiện xuất và định dạng file xuất.

  4. Nhấp chọn Xuất. Hệ thống sẽ gửi file dữ liệu về mail của Nhà bán hàng (email của tài khoản đăng nhập).
  5. Nhà bán hàng vào email để Tải file.

  6. Trong file dữ liệu được xuất, Nhà bán hàng sẽ thấy các cột Kho, Sản Phẩm, Biến thể, SKU, Barcode, Tồn, Đặt, Mua, Giá vốn, Tổng giá vốn, Giá bán, Tổng giá bán, Tổng lợi nhuận để Nhà bán hàng theo dõi dễ dàng.

Lưu ýNút chuyển trang gần nút Xuất file giúp Nhà bán hàng có thể chuyển trang nhanh để theo dõi các dữ liệu tồn kho trong trường hợp hàng hóa nhiều, dữ liệu tồn kho phân thành nhiều trang.