Xuất danh sách sản phẩm

Các mục liên quan:


Cách xuất danh sách sản phẩm

Để export sản phẩm:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

Tips: Nếu chỉ muốn export một số sản phẩm thì có thể lọc danh sách sản phẩm để xem và lựa chọn các sản phẩm cụ thể để export.

2. Nhấp Xuất File.

3. 1 hộp thoại sẽ hiện ra, chọn các tùy chọn để xuất:

- Trang hiện tại

- Tất cả sản phẩm

- Xuất được chọn

- Theo bộ lọc hiện tại

4. Chọn dạng File sẽ xuất:

- File .csv (Comma Seperated Values)

- File .xls (Excel)

5. Nhấp Xuất sản phẩm. Một email có chứa liên kết để tải file về email của tài khoản đang đăng nhập. Nhấp vào liên kết để tải tệp sản phẩm.


Lọc và xuất sản phẩm

Nhà bán hàng có thể sử dụng các bộ lọc để sắp xếp danh sách sản phẩm trước khi export.

Có thể dễ dàng chỉnh sửa sản phẩm bằng cách sử dụng file excel đã lọc ra các sản phẩm hơn là toàn bộ danh sách sản phẩm.

Để xuất 1 danh sách các sản phẩm đã lọc, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Tại trang Sản phẩm, thêm một bộ lọc bằng cách sử dụng điều kiện để lliệt kê các sản phẩm cần thiết.

2. Tiến hành Xuất File. Lưu ý: phải stick vào tùy chọn Theo bộ lọc hiện tại.

3. Sau khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với file excel được export, Nhà bán hàng có thể nhập tệp tệp excel trở lại Haravan.


Tài liệu tham khảo

1. Nếu muốn đăng sản phẩm trước nhưng chưa muốn mở bán sản phẩm thì có thể để ngày này là ngày mà Nhà bán hàng muốn hiển thị bán sản phẩm. Ví dụ: Ngày 1/12/2017 nhập sản phẩm nhưng đến ngày 10/12/2017 mới bán thì ở phần này sẽ để ngày tạo và ngày cập nhật = 10/12/2017.

  • Khi tạo dòng sản phẩm có link hình ảnh mới, cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. Xem theo file mẫu tại đây.

2. Sản phẩm có nhiều nhóm sản phẩm:

  • Mỗi nhóm sản phẩm muốn thêm sản phẩm vào là một dòng sản phẩm trong file excel.

Lưu ý: Khi tạo sản phẩm có Nhóm sản phẩm mới, cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. Xem theo file mẫu tại đây.

3. Sản phẩm có nhiều hình ảnh thuộc tính

  • Nếu sản phẩm có nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính có hình ảnh hiển thị, có thể  tạo dữ liệu trong file excel. Gán link hình ảnh vào cột Ảnh Biển Thể. Xem file mẫu tại đây.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.