Xuất danh sách đơn hàng

Nhà bán hàng có thể xuất ra file excel các đơn hàng từ mục Tất cả đơn hàng trong trang quản trị. Nhà bán hàng có nhiều tùy chọn để xuất các đơn hàng.

Các mục liên quan:


Xuất đơn hàng theo bộ lọc hiện tại

1. Đầu tiên, Nhà bán hàng cần tìm kiếm hoạt lọc các sản phẩm cần xuất.

2. Nhấp vào nút Xuất dữ liệu nằm ở góc trên bên phải trang.

3. Một hộp thoại Xuất đơn hàng hiện ra, chọn Theo bộ lọc hiện tại:

4. Chọn định dạng file Nhà bán hàng muốn xuất:

5. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng để tải file về máy.


Xuất đơn hàng theo tháng hoặc quý

Để xuất đơn hàng theo ngày hoặc quý sắp xếp theo ý muốn, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ trang quản trị -> Đơn hàng.

2. Nhấp vào nút Xuất dữ liệu ở trên cùng bên phải.

3. Hộp thoại Xuất đơn hàng hiện ra, chọn xuất đơn hàng Theo tháng và quý:

4. Chọn thời gian mà Nhà bán hàng muốn xuất dữ liệu.

5. Chọn định dạng file muốn xuất:

6. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng để tải file về máy.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.