Bạn cần tìm gì ?

Xóa báo cáo

Bên cạnh việc tạo thêm báo cáo, Nhà bán hàng còn có thể xóa đi các báo cáo không còn cần thiết. 

Nhà bán hàng chỉ có thể xóa các báo cáo đã tạo. 

Để xóa báo cáo, Nhà bán hàng:

  1. Tại phần Các bảng báo cáo đã tạo, nhấp chọn vào báo cáo cần xóa.
  2. Sau đó nhấp chọn vào biểu tượng ... và nhấn Xóa.

  3. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng nhấn chọn Đồng ý.Lưu ý: Hành động xóa không thể hoàn tác. Báo cáo một khi đã xóa thì không thể phục nguyên dữ liệu. Do đó, Nhà bán hàng cân nhắc trước khi thực hiện.