• Trang chủ
  • ->
  • Xoá 1 hoặc nhiều trang nội dung

Xoá 1 hoặc nhiều trang nội dung

Bạn có thể chọn xóa một bài viết theo từng bài hoặc cùng 1 lúc nhiều bài viết theo tùy ý của mình.

1. Xóa 1 bài viết

- Từ trang admin website click vào mục website.

- Sau đó click vào mục trang nội dung cần thực hiện ẩn hoặc hiện trang nội dung 

- Click vào trang nội dung muốn xóa, kéo xuống cuối trang click vào xóa bài viết

- Sau khi click xóa bài viết thì hiển thị popup click vào đồng ý.

2. Xóa 1 lúc nhiều trang nội dung

Vào mục website chọn trang nội dung muốn xóa

+ Click chọn tất cả các bài viết muốn xóa: check vào ô ngang với mục tiêu đề.

-  Sau khi check chọn các bài viết và chọn hành động:  Xóa trang

Sau đó click vào đồng ý.