• Trang chủ
  • ->
  • Xoá 1 hoặc nhiều trang bài viết

Xoá 1 hoặc nhiều trang bài viết

Bạn có thể chọn xóa một bài viết theo từng bài hoặc cùng 1 lúc nhiều bài viết theo tùy ý của mình.

1. Xóa 1 bài viết

- Từ trang admin website click vào mục website.

- Sau đó click vào mục blog hoặc trang nội dung cần thực hiện ẩn hoặc hiện bài viết.

- Click vào chi tiết bài viết muốn xóa, kéo xuống cuối trang click vào xóa bài viết 

- Sau khi click xóa bài viết thì hiển thị popup click vào đồng ý.

2. Xóa 1 lúc nhiều bài viết

Vào mục website chọn blog hay trang nội dung muốn xóa

+ Click chọn tất cả các bài viết muốn xóa: check vào ô ngang với mục tiêu đề.

Chọn nhiều bài để xóa 1 lúc:click vô ô từng mỗi tiêu đề:

-  Sau khi check chọn các bài viết và chọn hành động:  Xóa bài viết

Sau đó click vào đồng ý.