Bạn cần tìm gì ?

Xem chi tiết báo cáo

Sau khi Nhà bán hàng chọn vào xem báo cáo, tùy vào từng loại báo cáo và dữ liệu hiện có mà báo cáo thể hiện khác nhau.

Cấu trúc một báo cáo bao gồm hai phần: biểu đồ và số liệu thống kê. 

Haravan hệ thống Nhà bán hàng xem và tùy chỉnh báo cáo thông qua các chức năng sau:


Chọn thời gian thống kê

Khi nhấp chọn vào báo cáo, Haravan mặc định lựa chọn và hiển thị khung thời gian là ngày 1 của tháng hiện tại đến hôm nay.

Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh lại thời gian báo cáo này.

 1. Nhấp chọn vào khung thời gian.

 2. Nhà bán hàng chọn khung thời gian cho báo cáo, bằng một trong hai tùy chọn sau:

  1. Tùy chọn 1: Chọn Khoảng thời gian thống kê


   1. Nhà bán hàng nhấp vào ô Khoảng thời gian thống kê
   2. Chọn khung thời gian phù hợp.
  2. Tùy chọn 2: Chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc.


Chọn loại biểu đồ

Báo cáo trong Haravan hỗ trợ 4 loại biểu đổ (chart):

 • ComboChart
 • LineChart
 • PieChart
 • BarChart

Tùy vào việc Nhà bán hàng lựa chọn loại biểu đồ mà cách hiển thị cũng tương ứng.


Thêm/bớt cột số liệu báo cáo 

Bên cạnh biểu đồ, bản số liệu thể hiện chi tiết các thông tin cho Nhà bán hàng.  

Mặc định, một báo cáo được thể hiện qua các trường thông tin sau:

 • Ngày
 • Số đơn hàng
 • Doanh thu thuần
 • Giảm giá
 • Doanh thu
 • Vận chuyển 
 • Tổng hóa đơn
 • Đã thu
 • Hoàn trả
 • Tổng giá vốn
 • Tổng lợi nhuận
 • % lợi nhuận

Bên cạnh đó, Nhà bán hàng có thể lựa chọn thêm hoặc bớt các trường thông tin này.

 1. Nhà bán hàng chọn Thuộc tính.
 2. Nhấp chọn vào trường thông tin muốn thêm/bớt trong báo cáo.


  • Nhấp vào trường dữ liệu màu xanh để thêm vào.
  • Nhấp vào trường dữ liệu màu xám để bớt ra.

Các thuộc tính và trường thông tin được Haravan hỗ trợ hiện tại:

Thuộc tínhTrường thông tin 
Đơn hàng
Trạng thái đơn hàng 
Trạng thái thanh toán
Mã đơn hàng
Phương thức thanh toán
ID đơn hàng
Phân loại
Tình trạng
Sản phẩm 
Loại sản phẩm 
Nhà sản xuất
Tên sản phẩm
SKU
ID sản phẩm 
Giá gốc
Vận chuyển
Mã vận đơn
Trạng thái vận chuyển 
Trạng thái COD
Nhà vận chuyển
Point of Sales - POS
Chi nhánh
Nhân viên thanh toán
Nhân viên tạo
Kênh bán hàng
Tham số
Kênh bán hàng 
Trang 
Lưu lượng
Nguồn lưu lượng (Traffic)
Nguồn giới thiệu (Referral) 
Khách hàng
Tên khách hàng 
Email khách hàng 
Địa chỉ thanh toán
Tỉnh thành thanh toán
Địa chỉ giao hàng
Tỉnh thành vận chuyển
Quận huyện vận chuyển 
Thời gian
Năm
Tháng
Ngày 
Giờ
Giờ trong ngày
Ngày trong tuần
Marketing
UTM_source
UTM_medium
UTM_campaign
UTM_term
UTM_content

Sử dụng chức năng lọc

Mặc định một báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ dữ liệu trong khung thời gian được chọn, theo các trường thông tin mà Nhà bán hàng mong muốn. 

Để thu gọn và hiển thị chính xác các dữ liệu cần thiết, Nhà bán hàng có thể sử dụng chức năng lọc, với rất nhiều bộ lọc được hỗ trợ.

Hiện tại, hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng các bộ lọc sau:

Tên bộ lọcĐiều kiện lọcGiá trị lọc
Đơn hàng
Phân loại
Vận chuyển
Sản phẩm
Tình trạng
Chờ xử lý
Đã thu
Hoàn trả
Trạng thái thanh toán
Chờ xử lý
Đã thanh toán 
Nhập trả một phần
Đã nhập trả
Trạng thái đơn hàng 
Không hủy
Đã hủy
ID đơn hàng
Mã đơn hàng
Phương thức thanh toán
Tiền mặt
Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Các phương thức thanh toán được cấu hình thanh toán.
Thời gian
Ngày 
Tháng
Năm
Giờ
Địa chỉ thanh toán
Tỉnh thành thanh toánDanh sách hiển thị tùy thuộc vào cấu hình vận chuyển.
Địa chỉ giao hàng
Tỉnh thành vận chuyểnDanh sách hiển thị tùy thuộc vào cấu hình vận chuyển.
Lưu lượng
Nguồn lưu lượng (Traffic)
Referral
Direct
Nguồn giới thiệu (Referral) 
Khách hàng
Email khách hàng 
Tên khách hàng 
Công ty thanh toán 
Kênh bán hàng
Kênh bán hàng 
Tham số
Trang 
Point of Sales - POS
Chi nhánh
Nhân viên thanh toán
Nhân viên tạo
Product
Tên sản phẩm
Loại sản phẩm 
Nhà sản xuất
SKU
ID sản phẩm 
Nhóm sản phẩm 
Vận chuyển
Trạng thái vận chuyển 
Chờ lấy hàng
Đang đi lấy
Đang giao hàng
Đã giao hàng
Hủy giao hàng
Chuyển hoàn
Chờ xử lý
Không gặp khách
Chờ chuyển hoàn
Trạng thái COD
Không thu COD
Nhà vận chuyển chưa thu COD
Nhà vận chuyển đã thu COD
Shop đã nhận COD
Nhà vận chuyểnDanh sách hiển thị tùy thuộc vào kết nối nhà vận chuyển. 
Marketing
UTM_source
UTM_medium
UTM_campaign
UTM_term
UTM_content

Lưu ý

 • Bộ lọc mặc định mà các báo cáo áp dụng là "Trạng thái đơn hàng là Không hủy. Nhà bán hàng có thể bỏ áp dụng bộ lọc này. 

 • Một số giá trị lọc có thể có hoặc không tùy thuộc vào dữ liệu thực tế của Nhà bán hàng.
 • Nếu hoàn toàn không có giá trị lọc, hệ thống sẽ hiện ký tự "--".


Tùy chỉnh thống kê

Thang đo thống kê thể hiện các giá trị được tính toán và ghi nhận trong báo cáo.

Mặc định, một báo cáo có các thang đo thống kê sau:

Tiêu chíDiễn giải
Doanh thu thuần Tổng doanh thu = Doanh thu + Giảm giá
Doanh thu Giá gốc x Số lượng (chưa tính thuế, vận chuyển, giảm giá, và trả lại hàng) trong khoảng thời gian lựa chọn
Tổng hóa đơn Tổng doanh thu được và phí vận chuyển
Giảm giá

 Toàn bộ mức giảm giá của các đơn hàng trong khoảng thời gian đã lựa chọn.
 - Tổng giá trị giảm giá tính bằng VNĐ áp dụng cho bán hàng theo hình thức giảm giá trên các sản phẩm, danh mục sản phẩm, hoặc toàn bộ đơn đặt hàng.
 - Tất cả giảm giá được áp dụng trước thuế.
 - Giảm giá được tạo ra sử dụng mã giảm giá, không phải là giá so sánh.

Hoàn trả Tổng giá trị doanh thu bị trả lại
Số lượng trả Tổng số lượng các sản phẩm bị trả lại
Vận chuyển Tổng phí vận chuyển thực của tất cả các đơn hàng Phí vận chuyển = Tổng phí vận chuyển – giảm giá vận chuyển – phí vận chuyển hoàn lại
Đã thu Doanh số Nhà bán hàng đã thu về
Số lượng sản phẩm Tổng số lượng của sản phẩm trong đơn hàng
Tổng giá vốn Tổng giá vốn của tất cả sản phẩm trong đơn hàng.
Tổng lợi nhuận Tổng lợi nhuận thu được. Tổng lợi nhuận = Doanh thu - Tổng giá vốn.
% lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận giữa Tổng lợi nhuận và Tổng doanh thu.

Bằng cách lựa chọn và tùy chỉnh, Nhà bán hàng có thể lựa chọn các thang đo được tính toán hay vẽ trong biểu đồ.

 1. Nhà bán hàng nhấn chọn Thống kê.


 2. Nhà bán hàng chọn/bỏ chọn thang đo trong hai cột TínhVẽ.
  • Tính: không/có tính toán và hiển thị thang đo này trong bản báo cáo chi tiết.


  • Vẽ: không/có vẽ thang đo này trong biểu đồ.


Lưu ý: Nhà bán hàng chỉ có thể chọn Vẽ cho những thang đo được chọn Tính.