Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - MetaFields Editor

Metafield được sử dụng để thêm thông tin và tài nguyên cho trang web. Các thông tin và tài nguyên này (metadata) có thể tác dụng lưu trữ hay mở rộng thêm tính năng nếu cần. Việc sử dụng metafield cần có sự hiểu biết về kỹ thuật.

Metafield cung cấp được nhiều tính năng và nhu cầu rộng rãi. Metafield có thể được dùng để thêm tabs mô tả cho sản phẩm hay giao diện, tạo các trường thông tin cho bài viết blog, hay sử dụng để làm các ứng dụng mở rộng.

Metafield có thể thêm vào:

 • Bài viết Blog
 • Danh mục sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Sản phẩm
 • Biến thể sản phẩm 

Metafields có bốn thuộc tính bắt buộc là: key, namespace, value và value_type.

 • Thuộc tính key để định danh cho metafield.
 • Thuộc tính namespace giữ chức năng như một vùng chứa cho một tập hợp các metafield nhằm phân biệt những metadata do bạn tạo ra với metadata do người khác tạo có cùng thuộc tính namespace tương đồng.
 • Thuộc tính value chứa nội dung của metafield.
 • Thuộc tính value_type mô tả trạng thái của giá trị, thuộc mọt trong hai loại 'chuỗi' hay 'số nguyên'. Cũng có một thuộc tính mô tả tùy chọn cung cấp thông tin bổ sung về metafield.

Xem và hiểu thêm metafield tại đây.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng MetaFields Editor

Ứng dụng MetaFields Editor do nhóm Haravan Partners phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Ứng dụng MetaFields Editor hỗ trợ cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan, cho các sản phẩm và các biến thể.

Ứng dụng MetaFields Editor được người sử dụng đánh giá cao vì giao diện đơn giản (chỉ trên một trang duy nhất), dễ dàng thao tác thêm mới, sửa đổi và xóa metafields.

Nếu Nhà bán hàng có đủ kiến thức kỹ thuật, Nhà bán hàng có thể sử dụng MetaFields Editor thay thế cho ứng dụng Product Tabs, đồng thời sử dụng thêm thông tin các chức năng mở rộng mà MetaFields Editor cung cấp được.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng MetaFields Editor.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng MetaFields Editor".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng MetaFields Editor.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> MetaFields Editor.


Sử dụng ứng dụng

Sau khi cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng vào trang giao diện của ứng dụng MetaFields Editor để sử dụng.

Sử dụng bộ lọc và thanh tìm kiếm

Để có thể đơn giản hóa danh sách hiển thị các sản phẩm, Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên sử dụng bộ lọc và thanh tìm kiếm được hỗ trợ trong ứng dụng.

Nhà bán hàng có thể sử dụng một trong hai hoặc cả hai công cụ. Sau khi lựa chọn nhóm sản phẩm (bộ lọc) hay/và nhập từ khóa (thanh tìm kiếm), Nhà bán hàng nhấn nút Tìm kiếm, ứng dụng sẽ hiển thị các sản phẩm phù hợp.

Thêm thẻ meta cho sản phẩm 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm cần thêm. 
 2. Trong tab Thẻ meta sản phẩm, Nhà bán hàng nhấp chọn Thêm thẻ meta.
 3. Nhà bán hàng điền các thông tin cho thẻ meta:

 4. Nhấn Thêm.

Thêm thẻ meta cho biến thể 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm chứa biến thể cần thêm. 
 2. Nhà bán hàng nhấp chọn tab Danh sách biến thể.
 3. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể.
 4. Nhà bán hàng nhấp chọn Thêm thẻ meta.

 5. Nhà bán hàng điền các thông tin cho thẻ meta:


 6. Nhấn Thêm.

Xem số thẻ meta 

Số thẻ meta của sản phẩm được thể hiện tại vị trí : <số lượng>.


Số thẻ meta của biển thể được thể hiện tại vị trí Số thẻ meta trong tab Danh sách biến thể.

Sửa giá trị value cho thẻ meta

Nhà bán hàng vào vị trí thẻ meta cần sửa (sản phẩm/biển thể) và thực hiện chỉnh sửa, sau đó nhấn Save để lưu.

Sản phẩm

Biển thể

Xóa thẻ meta cho sản phẩm 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm cần xóa thẻ meta. 
 2. Nhà bán hàng chọn tab Thẻ meta sản phẩm.

 3. Nhấn chọn Delete.
 4. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng chọn OK để xác nhận.

Xóa thẻ meta cho biến thể 

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm chứa biến thể cần xóa thẻ meta. 
 2. Nhà bán hàng chọn tab Danh sách biến thể.
 3. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biến thể chứa thẻ meta cần xóa.

 4. Nhấn chọn Delete.
 5. Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng chọn OK để xác nhận.