Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Tùy chọn Thông báo

Haravan Mobile App - Tùy chọn Thông báo

Mục Thông báo cho phép Nhà bán hàng cài đặt việc nhận hoặc không nhận thông báo khi có hoạt động từ ứng dụng.

Nhà bán hàng chuyển con lăn về trạng thái màu xanh để nhận thông báo và chuyển về trạng thái màu xám để tắt nhận thông báo.

  • Nhận thông báo


  • Tắt thông báoTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.