Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Tùy chọn Thông báo

Haravan Mobile App - Tùy chọn Thông báo

Mục Thông báo cho phép Nhà bán hàng cài đặt việc nhận hoặc không nhận thông báo khi có hoạt động từ ứng dụng.

Nhà bán hàng chuyển con lăn về trạng thái màu xanh để nhận thông báo và chuyển về trạng thái màu xám để tắt nhận thông báo.

  • Nhận thông báo


  • Tắt thông báo