Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Trang chủ

Thanh Trang chủ hỗ trợ Nhà bán hàng xem các thống kê cơ bản và cần thiết nhất.

Nhà bán hàng có thể xem thống kê cho các mốc thời gian:

  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Tuần này
  • Tháng này

Sau khi lựa chọn mốc thời gian, Nhà bán hàng được hỗ trợ xem các thống kê về:

  • Số đơn hàng chưa hoàn thành
  • Số lượng đơn hàng đã hoàn tất
  • Sản phẩm bán chạy thực tế
  • Các dữ liệu từ kênh bán hàng