Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Thông tin tài khoản

Haravan Mobile App - Thông tin tài khoản

Nhà bán hàng xem thông tin tài khoản như sau:

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc trái trên cùng.    • Tên cửa hàng - app
    • Tài khoản đang đăng nhập (Email)