Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Sản phẩm

Trang Sản phẩm hiển thị thông tin liên quan đến sản phẩm. Các thông tin này giúp Nhà bán hàng nắm bắt các dữ liệu cần thiết liên quan đến sản phẩm một cách nhanh chóng.


Vào trang Sản phẩm

Menu Sản phẩm trên ứng dụng cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm và nhóm sản phẩm.

Trên giao diện trang Sản phẩm, các sản phẩm được hiển thị theo các tùy chọn:

 • Tất cả sản phẩm.
 • Nhóm sản phẩm. 
 • Sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây.
 • Nhóm sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây.

Bằng cách chọn vào một trong các tùy chọn sau, Nhà bán hàng có thể xem được danh sách sản phẩm và sản phẩm cần xem.

 • Tất cả sản phẩm: Nhà bán hàng nhấp chọn vào Tất cả sản phẩm để xem. • Nhóm sản phẩm:
  1. Nhà bán hàng chọn Nhóm sản phẩm  2. Chọn nhóm sản phẩm cần xem. • Sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây: Nhà bán hàng chọn Xem tất cả.


 • Nhóm sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây:
  1. Nhà bán hàng chọn Xem tất cả.  2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xem.
Trong danh sách sản phẩm

Sau khi lựa chọn các tùy chọn danh sách sản phẩm trên, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng.

Trang danh sách sản phẩm thể hiện các thông tin sau:

 • Ảnh đại diện sản phẩm 
 • Tên sản phẩm
 • Số lượng tồn kho
 • Số lượng biến thể

Tại trang danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Tìm kiếm sản phẩm 
 • Thêm sản phẩm mới

Tìm kiếm sản phẩm 

Bằng cách nhấp chọn vào thanh tìm kiếm, Nhà bán hàng có thể rút gọn lại danh sách hiển thị sản phẩm. Từ đó, lựa chọn được chính xác sản phẩm một cách nhanh chóng hơn.

 1. Nhấp vào biểu tượng kính lúp trên cùng.


 2. Nhập từ khóa.


 3. Ứng dụng hiển thị các sản phẩm phù hợp với từ khóa.

Thêm sản phẩm mới

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Xem chi tiết cách thực hiện tại đây.


Trang chi tiết sản phẩm

Trên danh sách sản phẩm, Nhà bán hàng nhấp chọn vào sản phẩm cần xem hay chỉnh sửa. Ứng dụng sẽ chuyển đến trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó.

Trong trang chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng có thể:

 • Xem thông tin sản phẩm 
 • Thay đổi thông tin 
 • Xem, Thêm, Chỉnh sửa biến thể
 • Thực hiện các thao tác với sản phẩm

Xem chi tiết hơn tại đây.