Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Đăng xuất

Nhà bán hàng thực hiện đăng xuất khỏi thiết bị di động như sau:

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Chọn Đăng xuất.


  3. Trong hộp thoại:


    • Hủy: hủy thao tác
    • Đăng xuất: xác nhận đăng xuất.