Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Cài đặt chung

Haravan Mobile App - Cài đặt chung

Mục Cài đặt chung tương đương với menu Cấu hình chung trên Trang quản trị Haravan trên website.

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng cài đặt cấu hình cho website ngay trên thiết bị di động.

Nhà bán hàng thiết lập cài đặt chung như sau:

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Chọn Cài đặt chung.


  3. Trên trang Cài đặt chung, Nhà bán hàng thiết lập cấu hình cho:
  4. Nhấn Lưu.