• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Xem số lượng tồn kho của sản phẩm

Ứng dụng Hararetail - Xem số lượng tồn kho của sản phẩm

Khi đăng nhập vào ứng dụng Hararedtail click vào mục sản phẩm.

1. Sản phẩm có quản lý tồn kho.

  • Sản phẩm có 1 phiên bản:

        - Số lượng tồn kho của sản phẩm có 1 phiên bản hiển thị trên hình ảnh của sản phẩm.

      - Sản phẩm có 1 phiên bản khi hết hàng thì hiển thị chữ “Hết hàng” trên hình sản phẩm.

  • Sản phẩm có nhiều phiên bản:

       - Sản phẩm có nhiều phiên bản không hiển thị số lượng tồn kho sản phẩm ra ngay trên sản      phẩm đó.

      - Click vào sản phẩm để xem tồn kho từng phiên bản.

 

   - Sản phẩm có nhiều phiên bản: khi các phiên bản hết hàng thì sẽ hiển thị dấu “ - “.

2. Sản phẩm không có quản lý tồn kho

  • Sản phẩm có 1 phiên bản khong quản lý tồn kho thì hiện trên hình sản phẩm ký tự “”.

  • Sản phẩm có nhiều phiên bản và có phiên bản không có quản lý tồn kho thì hiển thị ký tự “” tương ứng với phiên bản đó.