Ứng dụng - Data history tracking

Data History Tracking

Data history tracking - Ứng dụng lưu lại lịch sử data:

Ứng dụng cho phép bạn lưu lại lịch sử chỉnh sửa sản phẩm, lịch sử đơn hàng, và khách hàng. Nếu bạn lỡ tay xoá hay chỉnh sửa một sản phẩm nào đó, và muốn quay lại phiên bản trước, Data history trạcking sẽ giúp bạn phục hồi lại sản phẩm đó

- Products, Orders, Customers
- Product: khôi phục lại sản phẩm trước đó, nếu không có thì tạo mới
- Thời gian lưu log: 2 tuần


* Lưu ý:
- Nếu là lần đầu cài app, bạn cần lưu ý “cập nhật” sản phẩm 1 lần trong phần sản phẩm trước khi thực hiện các thao tác khác.
- Sản phẩm bị xoá: không phục hồi được hình ảnh, danh mục nhóm, seo, metafield
- History lưu tối đa 2 tuần ( sau 2 tuần log sẽ bị xóa khỏi App )