Tổng quan về thanh toán

Quản lý cấu hình toàn bộ các tính năng liên quan đến mục thanh toán.

Từ việc quản lý các hình thức thanh toán

- Chuyển khoản ngân hàng

- Chuyển khoả Smartlink 

- Cấu hình thanh toán COD

Đến việc cấu hình trang thanh toán khi khách hàng mua hàng và thanh toán tại website theo các hình thức thanh toán nêu trên.