Tổng quan về Đơn hàng

Nhà bán hàng quản lý tất cả các đơn hàng trong mục Đơn hàng của Trang quản trị Haravan.

Để vào trang đơn hàng, trong Trang quản trị của Haravan, Nhà bán hàng chọn Đơn hàng.

Mục Đơn hàng trong Trang quản trị bao gồm ba mục quản lý:

 • Tất cả đơn hàng 
 • Đơn hàng nháp
 • Đơn hàng chưa hoàn tất

Trên trang giao diện của Đơn hàng, Nhà bán hàng cần chú ý các nhóm chức năng. Để cho dễ hiểu, bài viết tạm chia các nhóm theo 5 nhóm như hình:

Nhóm 1: Bao gồm các nút:

 • Lùi về một trang 
 • Tiến lên một trang 
 • Xem dạng list
 • Xem dạng cart
 • Xuất dữ liệu: Nút này cho phép Nhà bán hàng xuất dữ liệu đơn hàng ra 1 số định dạng CSV/Excel. Dữ liệu này sẽ được gửi về cho Nhà bán hàng thông qua email đăng ký tài khoản tại Haravan.
 • Tạo đơn hàng 

Nhóm 2: Các thẻ nhóm được hàng theo một hay một vài điều kiện mà Nhà bán hàng ấn định. Nhà bán hàng có thể tạo thêm hoặc xóa bớt các thẻ này.
Để tạo các thẻ mới, Nhà bán hàng xem chi tiết vào đây.

Nhóm 3: 

 • Điều kiện lọc: Nhà bán hàng có thể lọc các đơn hàng theo điều kiện cần xem. Chi tiết xem tại đây.
 • Tìm kiếm: Giúp Nhà bán hàng tìm kiếm đơn hàng theo tên 

Nhóm 4: Bao gồm các trường thông tin:

 • Nút chọn đơn hàng : Giúp Nhà bán hàng thực thi hành động cho một hoặc nhiều đơn hàng cùng 1 lúc.
 • Mã: Mỗi đơn hàng được phân biệt với nhau bằng mã đơn hàng
 • Ngày đặt: Thời gian chính xác mà đơn hàng đó được đặt
 • Khách hàng: Hiển thị họ tên khách hàng. 
 • Giao hàng
 • Thanh toán
 • COD
 • Tổng tiền
 • Kênh

  Nhóm 5:

  • Số lượng đơn hàng có thể hiển thị
  • Số lượng trang chứa đơn hàng
  • Số lượng đơn hàng hiển thị trên một trang: bao gồm ba mức: 10, 20, 50.


  TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

  Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.