Bạn cần tìm gì ?

Tổng quan về Đơn hàng

Nhà bán hàng quản lý tất cả các đơn hàng trong mục Đơn hàng của Trang quản trị Haravan.

Để vào trang đơn hàng, trong Trang quản trị của Haravan, Nhà bán hàng chọn Đơn hàng.

Mục Đơn hàng trong Trang quản trị bao gồm ba mục quản lý:

 • Tất cả đơn hàng 
 • Đơn hàng nháp
 • Đơn hàng chưa hoàn tất

Trên trang giao diện của Đơn hàng, Nhà bán hàng cần chú ý các nhóm chức năng. Để cho dễ hiểu, bài viết tạm chia các nhóm theo 5 nhóm như hình:

Nhóm 1: Bao gồm các nút:

 • Lùi về một trang 
 • Tiến lên một trang 
 • Xem dạng list
 • Xem dạng cart
 • Xuất dữ liệu: Nút này cho phép Nhà bán hàng xuất dữ liệu đơn hàng ra 1 số định dạng CSV/Excel. Dữ liệu này sẽ được gửi về cho Nhà bán hàng thông qua email đăng ký tài khoản tại Haravan.
 • Tạo đơn hàng 

Nhóm 2: Các thẻ nhóm được hàng theo một hay một vài điều kiện mà Nhà bán hàng ấn định. Nhà bán hàng có thể tạo thêm hoặc xóa bớt các thẻ này.
Để tạo các thẻ mới, Nhà bán hàng xem chi tiết vào đây.

Nhóm 3: 

 • Điều kiện lọc: Nhà bán hàng có thể lọc các đơn hàng theo điều kiện cần xem. Chi tiết xem tại đây.
 • Tìm kiếm: Giúp Nhà bán hàng tìm kiếm đơn hàng theo tên 

Nhóm 4: Bao gồm:

 • Ô chọn đơn hàng: Giúp Nhà bán hàng thực thi hành động cho một hoặc nhiều đơn hàng cùng 1 lúc.
 • : Mỗi đơn hàng được phân biệt với nhau bằng mã đơn hàng
 • Ngày đặt: Thời gian chính xác mà đơn hàng đó được đặt
 • Khách hàng: Hiển thị họ tên khách hàng. 
 • Giao hàng: Hiển thị trạng thái giao hàng của đơn hàng.
  • Chờ: Chưa xử lý giao hàng cho đơn hàng.
  • Chưa: Chưa giao hàng.
  • Đang: Đang giao hàng.
  • Đã giao: Đã hoàn tất việc giao hàng.
 • Thanh toán: Hiển thị trạng thái thanh toán của đơn hàng.
  • Chờ xử lý: Chưa xác nhận thanh toán.
  • Đã thanh toán: Đã xác nhận thanh toán.
  • Nhập trả một phần: Đơn hàng hoàn trả chưa hết số lượng hàng hóa và giá trị đơn hàng.
  • Đã nhập trả: Đơn hàng hoàn trả hết số lượng hàng hóa và giá trị đơn hàng.
 • COD: Hiển thị trạng thái COD của đơn hàng.
  • Không: đơn hàng không thu COD.
  • Chưa nhận: chưa nhận được khoản COD. 
  • Đã nhận: đã cập nhật trạng thái "Đã nhận" COD cho đơn hàng.
 • Tổng tiền: Thể hiện giá trị tổng của đơn hàng.
 • Kênh: Hiển thị kênh bán hàng của đơn hàng. Xem chi tiết hơn tại đây.

  Nhóm 5:

  • Số lượng đơn hàng có thể hiển thị
  • Số lượng trang chứa đơn hàng
  • Số lượng đơn hàng hiển thị trên một trang: bao gồm ba mức: 10, 20, 50.