Tổng quan về cấu hình

Là nơi hỗ trợ chủ shop cấu hình toàn bộ hệ thống website tổng quan về các phần:

- Cấu hình chung 

- Cấu hình tài khoản

- Cấu hình thanh toán

- Cấu hình thông báo 

- Cấu hình vận chuyển

- Cấu hình địa chỉ 

- File : Nơi lưu trữ tất cả các file tải lên hệ thông website

Hỗ trợ chủ Shop tuỳ biến theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của từng shop.