Tổng quan Sản phẩm

Quản lý tất cả các sản phẩm bạn kinh doanh trên toàn bộ hệ thống Haravan.

Sản phẩm có quản lý tồn kho ( quản lý từng phiên bản như màu sắc, chất liệu, kích thước.

Sản phẩm về dịch vụ ( Khoá học, lô đất ...) 

Quản lý nhóm sản phẩm, nhằm phân loại quản lý sản phẩm tốt nhất. 

Tất cả được quản lý chặt chẽ về số lượng, chủng loại, nhà cung cấp cũng như về giá vốn và giá bán...