Bạn cần tìm gì ?

Tìm kiếm và lọc sản phẩm

Nhà bán hàng có thể xem danh sách các sản phẩm tại  trang Sản phẩm trong Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng có thể tìm kiếm một sản phẩm, lọc các sản phẩm, hoặc sắp xếp danh sách các sản phẩm theo nhiều cách khác nhau.

Việc lọc hoặc sắp xếp danh sách sản phẩm sẽ không ảnh hưởng đến cách sản phẩm xuất hiện với Khách mua hàng trên website.

Các mục liên quan:


Sắp xếp danh sách sản phẩm

Mặc định, danh sách sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự cập nhật sản phẩm, các sản phẩm cập nhật sau cùng sẽ được sắp xếp trước. Cũng có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo hàng tồn kho, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất và đảo ngược thứ tự sắp xếp.

Sắp xếp ảnh hưởng đến thứ tự của sản phẩm trong trang quản trị, việc này giúp tìm thấy các sản phẩm cần để chỉnh sửa, cập nhật. Ví dụ: để xem sản phẩm nào của bạn đang bán quá chậm, Nhà bán hàng có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo hàng tồn kho.

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Để thay đổi cách sắp xếp các sản phẩm, hãy nhấp vào tiêu đề cột. Ví dụ: để xem tất cả sản phẩm được sắp xếp theo tồn kho, hãy nhấp vào tiêu đề cột Tồn kho.

3. Nếu muốn đảo ngược thứ tự sắp xếp danh sách, hãy nhấp vào hình tam giác nhỏ bên cạnh tiêu đề cột.


Lọc danh sách sản phẩm

Theo mặc định, tất cả các sản phẩm của Nhà bán hàng được liệt kê trên trang Sản phẩm trong Haravan. Nhà bán hàng có thể lọc danh sách này để hiển thị một số sản phẩm như mong muốn. Có thể lọc sản phẩm theo tình trạng hiển thị, loại sản phẩm, nhà cung cấp, được tag với, nhóm sản phẩmkênh bán hàng.

Lọc danh sách sản phẩm có thể giúp tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào Nhà bán hàng cần chỉnh sửa hoặc cập nhật. Ví dụ: nếu bán quần áo và muốn xem danh sách áo thun thì có thể lọc theo loại sản phẩmáo thun. Chỉ những sản phẩm thuộc loại đó mới xuất hiện trong danh sách sản phẩm.

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Tại trang quản lý sản phẩm, nhấn vào Điều kiện lọc để mở trình đơn thả xuống liệt kê các tùy chọn lọc.

3. Chọn một tùy chọn lọc. Đối với mỗi bộ lọc, cần thêm các điều kiện cụ thể:

  • Tình trạng hiển thị: Lọc những sản phẩm đang ở chế độ hiển thị hoặc không hiển thị trên website.
  • Loại sản phẩm: Để lọc theo loại sản phẩm, chọn 1 loại sản phẩm ở selectbox thứ 2.
  • Nhà sản xuất sản phẩm: chọn một trong các nhà cung cấp sản phẩm trong selectbox thứ 2.
  • Lọc theo Nhãn: nhập 1 nhãn cho các sản phẩm có chứa chúng.

4. Bấm Thêm điều kiện lọc.

Tất cả các sản phẩm phù hợp với điều kiện này sẽ xuất hiện trong danh sách được lọc. Nhà bán hàng có thể thêm nhiều hơn một điều kiện lọc. Chỉ những sản phẩm phù hợp với tất cả các điều kiện sẽ hiển thị trong danh sách được lọc.


Tìm kiếm một sản phẩm

Nhà bán hàng có thể sử dụng thanh tìm kiếm trên trang Sản phẩm để tìm sản phẩm có cụm từ tìm kiếm trong tiêu đề, mô tả hoặc nhãn của nó.

Để tìm 1 sản phẩm:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm.

2. Nhập cụm từ tìm kiếm vào tô tìm kiếm sản phẩm. Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị một danh sách các sản phẩm có chứa cụm từ đó.


Lưu một kết quả tìm kiếm

Nhà bán hàng có tùy chọn để lưu một kết quả sau khi lọc hoặc tìm kiếm. Tìm kiếm được lưu vào một tab trên trang Sản phẩm để truy cập nhanh hơn khi cần:

Sau khi Nhà bán hàng thiết lập bộ lọc hoặc tìm kiếm, hãy nhấp vào Lưu bộ lọc và tiến hành đặt tên.