Thêm sản phẩm mới

Nhà bán hàng có thể xem hoặc sửa các thành phần chi tiết trong một sản phẩm khi thêm mới hoặc cập nhật lại sản phẩm.

Các mục liên quan:


Thêm mới sản phẩm trong Haravan

Để thêm một sản phẩm mới trong website sử dụng nền tảng Haravan:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp vào Tạo sản phẩm ở trên cùng bên phải website.

3. Nhập tên sản phẩm cùng các thành phần chi tiết sản phẩm.

4. Nhấp Lưu.


Cập nhật sản phẩm

Để cập nhật, sửa đổi một sản phẩm đã thêm trước đó trong Haravan, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, bạn nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn cập nhật, sửa đổi.

3. Thêm hoặc thay đổi các thông tin cần thiết.

4. Nhấp Lưu.


Nhân bản sản phẩm

Khi thêm một sản phẩm mới có các chi tiết giống với sản phẩm đã có, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tính năng Nhân bản sản phẩm để tiết kiệm thời gian. Để nhân bản sản phẩm, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn nhân bản.

3. Nhấp vào Nhân bản sản phẩm:

4. Sau khi đã chỉnh sửa vừa ý, hãy nhấn Cập nhật.


Xóa sản phẩm

Nhà bán hàng có thể xóa từng sản phẩm hoặc chọn và xóa nhiều sản phẩm cùng lúc. Nên lưu ý, sau khi xóa sản phẩm trên Haravan, Nhà bán hàng sẽ không thể phục hồi lại được.

Tips: Nếu sản phẩm không còn hàng hoặc vì lý do nào đó không muốn hiển thị trên website, hãy ẩn nó. 

Để xóa từng sản phẩm, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn xóa.

3. Ở trang chi tiết sản phẩm, kéo xuống dưới cùng sẽ có nút Xóa sản phẩm, bấm và xác nhận xóa.

Để xóa nhiều sản phẩm:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, stick vào những sản phẩm muốn xóa -> Chọn thao tác -> Xóa những sản phẩm đã chọn:


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.