Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thao tác với bảng biểu trong Haravan

Thao tác với bảng biểu trong Haravan

Khi sử dụng trình soạn thảo để soạn nội dung cho trang nội dung, bài viết blog, mô tả sản phẩm,... Nhà bán hàng cần biết cách thao tác để cho ra được thành quả đúng mong đợi. Bài viết này sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng một số thao tác và lưu ý khi thao tác với bảng biểu.


Thêm bảng vào trong bài viết

 1. Chọn biểu tượng Table.
 2. Nhấp vào nút Table, chọn số dòng số cột cho bảng, nhấp đúp vào thì bảng được chèn vào vị trí trỏ chuột hiện tại. 

Mẹo: Nhà bán hàng nắm kéo để kéo dãn bảng nhằm nhập liệu dễ dàng hơn.

Bên cạnh việc thêm bảng bằng cách chèn trực tiếp vào bài viết, Nhà bán hàng có thể sao chép một bảng biểu từ bên ngoài.

Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng sử dụng cách này nếu không nắm vững thao tác bằng trình soạn thảo.


Thêm hoặc xóa dòng

Sau khi đã tạo bảng, nếu muốn thay đổi số dòng, thì Nhà bán hàng nhấp chọn bảng, trong thanh menu của bảng:

Tại đây, Nhà bán hàng:

 • Thêm dòng bên trên

 • Thêm dòng bên dưới
 • Xóa dòng

Ngoài ra, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện thao tác này bằng cách chọn Table -> Row -> chọn thao tác cần thực hiện.


Thêm hoặc xóa cột 

Nếu muốn thay đổi số dòng, thì Nhà bán hàng nhấp chọn bảng, trong thanh menu của bảng:

Tại đây, Nhà bán hàng:

 • Thêm cột bên trái
 • Thêm cột bên phải
  • Xóa cột

Ngoài ra, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện thao tác này bằng cách chọn Table -> Column -> chọn thao tác cần thực hiện.


Canh chỉnh cho bảng

Khi cần canh chỉnh cho tất cả các ô trong bảng, Nhà bán hàng:

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn bảng, trong thanh menu của bảng, chọn Table properties.

  HOẶC

  Nhà bán hàng chọn Table -> Table properties.

 2. Trong tab General, Nhà bán hàng thiết lập chiều rộng (width) và chiều cao (height) cho bảng.

 3. Nhà bán hàng thiết lập các thuộc tính bảng:

  • Cell spacing: khoảng cách giữa các ô.
  • Cell padding: khoảng cách giữa nội dung trong ô so với đường viền.
  • Alignment: canh vị trí của bảng so với bố cục toàn bài viết.
   Bao gồm theo các cách: None, Left, Center hoặc Right.
 4. Trong trường hợp muốn tạo đường viền cho bảng, Nhà bán hàng:


  • Nhập số 1 vào ô Border.
  • Nếu Nhà bán hàng muốn thêm dòng chú thích cho bảng, thì check chọn vào ô Caption.
 5. Sau khi thiết lập hoàn tất, nhấn OK.

Canh chỉnh cho ô

Nhà bán hàng có thể canh chỉnh cho ô với các thuộc tính tương tự như canh chỉnh cho bảng. Các giá trị canh chỉnh này chỉ có giá trị cho ô hiện đang trỏ chuột.

 1. Trỏ chuột vào vị trí ô cần thực hiện thao tác.
 2. Chọn biểu tượng Table, sau đó nhấp chọn vào Cell -> Cell properties.

 3. Trong tab General, Nhà bán hàng thiết lập chiều rộng (width)  chiều cao (height) cho ô.

 4. Nhà bán hàng thiết lập các thuộc tính ô:


  • Cell type: loại ô. Cell type có 2 loại: None - ô dữ liệu hoặc Hearder cell - ô tiêu đề.
  • Scope: thể hiện cách liên kết ô tiêu đề và ô dữ liệu trong một bảng.
   Bao gồm các giá trị:
   • None
   • Row
   • Column
   • Row group
   • Column group
  • H Align (Height Align): Căn lề các nội dung trong ô theo phương ngang.
   Bao gồm các giá trị:
   • None: Mặc định
   • Left: Căn trái
   • Center: Căn giữa
   • Right: Căn giữa
  • V Align (Vertical Align): Căn lề các nội dung trong ô theo phương dọc.
   Bao gồm các giá trị:
   • None: Dạng mặc định, canh theo đường cơ bản (baseline). Các thành phần đều nằm theo cùng đường cơ bản.
   • Top: Căn theo phần trên cùng của ô.
   • Middle: Căn giữa ô.
   • Bottom: Căn theo phần dưới cùng của ô.
 5. Nhấn OK để xác nhận.

Thêm màu sắc cho bảng

Khi muốn bảng có thêm màu sắc hay phong cách, Nhà bán hàng thao tác như sau:

 1. Nhà bán hàng nhấp chọn bảng, trong thanh menu của bảng, chọn Table properties.

  HOẶC

  Nhà bán hàng chọn Table -> Table properties.

 2. Trong tab Anvanced,  Nhà bán hàng tùy chỉnh:


  • Stylephong cách của bảng. Style có thể bao gồm độ dài, độ rộng, lề giấy,... 
  • Border color: Màu đường viền.
  • Background color: Màu nền.
 3. Nhấn OK để xác nhận.

Thêm màu sắc cho ô

Khi chỉ muốn biến tấu màu sắc cho riêng một ô, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trỏ chuột vào vị trí ô cần thực hiện thao tác.
 2. Chọn biểu tượng Table, sau đó nhấp chọn vào Cell -> Cell properties.

 3. Trong tab  Anvanced, Nhà bán hàng tùy chỉnh:

  • Style: phong cách của ô. Style có thể bao gồm độ dài, độ rộng, lề giấy,... 
  • Border color: Màu đường viền.
  • Background color: Màu nền.
 4. Nhấn OK để xác nhận.

Gộp nhiều cột/dòng vào cùng một ô

 1. Trỏ chuột vào vị trí ô cần thực hiện thao tác.
 2. Nhà bán hàng chọn Table -> Cell -> Merge cells.

 3. Nhà bán hàng nhập số dòng và số cột thành phần cần gộp lại.

 4. Nhấn OK.

Tách một ô thành nhiều cột/dòng 

 1. rỏ chuột vào vị trí ô cần thực hiện thao tác.
 2. Nhà bán hàng chọn Table -> Cell -> Split cells.

 3. Nhập số dòng và số cột muốn tách.
 4. Nhấn OK.

Xóa bảng

Trong trường hợp muốn xóa bảng:

Cách 1: Nhà bán hàng nhấp chọn bảng, trong thanh menu của bảng, Nhà bán hàng chọn Delete Table để xóa bảng.

Cách 2: Nhà bán hàng chọn Table -> Delete table.


Lưu ý:

 • Đơn vị cho thuộc tính khoảng cách trong bảng là pixel.
 • Nhà bán hàng có thể sử dụng các thẻ thuộc tính bảng trong HTML để hiệu chỉnh lại cho bảng.