Tạo phiếu mua hàng mới

Trường hợp bạn muốn tăng số lượng cho sản phẩm bằng việc nhập thêm sản phẩm, nên dùng chức năng mua hàng trong tồn kho.

Chức năng này giúp bạn có thể quản lý các phiếu mua hàng từ các nhà phân phối, không bị sót cũng như bị thiếu sản phẩm.

Để tạo phiếu mua hàng tại trang quản trị -> Tồn kho -> mua hàng -> toạ phiếu mua.

Tại đây Chủ shop chọn sản phẩm cần nhập hàng

- Chọn nhà phân phối đã từng nhập hàng hoặc tạo nhà phân phối mới

- Chọn kho nhận hàng nhập

- Điều chỉnh ngày nhận hàng dự kiến và số tham chiếu ( số hoá đơn tương ứng của nhà phân phối )

- Gắn nhãn và ghi chú ( nếu có ) cho đơn hàng.

Sau đó ấn Lưu

---lưu ý---

Nếu như Shop đã có sẵn file exel về thông tin nhập hàng thì có thể nhập file không cần điền thông tin thủ công.

Click vào "Nhập file dữ liệu"

Nêu chưa biết các trường cần thiết trong file thì có thể chọn "Tải file mẫu" để có thể nhập đúng file theo định dạng mặc định của hệ thống.