Bạn cần tìm gì ?

Tạo mới báo cáo

Báo cáo thể hiện rất nhiều thông qua các con số và biểu đồ. Thay vì phải mất thời gian và thực hiện nhiều thao tác rườm rà như vào từng mục báo cáo, chọn mốc thời gian, thực hiện lọc, lựa chọn thuộc tính hay thống kê,... Nhà bán hàng có thể tạo báo cáo mới để xem lại khi cần.

Các báo cáo đã tạo được ghi nhận và hiển thị tại Các bảng báo cáo đã tạo. Nhà bán hàng dễ dàng xem lại khi cần thiết.

Có bốn cách tạo một báo cáo mới:

 1. Chọn Tạo báo cáo tại Các bảng báo cáo đã tạo.
 2. Nhấn chọn nút Thêm báo cáo.
 3. Lưu mới một báo cáo bất kỳ.
 4. Nhân bản báo cáo.

Cách 1: Chọn Tạo báo cáo tại Các bảng báo cáo đã tạo.

Nút Tạo báo cáo này chỉ hiển thị trong trường hợp Nhà bán hàng chưa từng tạo báo cáo trước đó.

Nếu đã có ít nhất một báo cáo được tạo và ghi nhận thì nút này không còn hiển thị. 

 1. Tại phần Các bảng báo cáo đã tạo, nhấn chọn Tạo báo cáo.

 2. Check chọn vào Báo cáo doanh thu bán hàng.
 3. Nhập tên báo cáo.
 4. Nhấn chọn Tạo báo cáo.
 5. Hệ thống điều hướng đến báo cáo chi tiết. Nhà bán hàng thực hiện chỉnh sửa cho báo cáo (chọn mốc thời gian, thực hiện lọc, lựa chọn thuộc tính hay thống kê,... ), sau đó nhấn Lưu.

Cách 2: Nhấn chọn nút Thêm báo cáo.

 • Nhấn chọn Thêm báo cáo.

 • Check chọn vào Báo cáo doanh thu bán hàng.
 • Nhập tên báo cáo.
 • Nhấn chọn Tạo báo cáo.
 • Hệ thống điều hướng đến báo cáo chi tiết. Nhà bán hàng thực hiện chỉnh sửa cho báo cáo (chọn mốc thời gian, thực hiện lọc, lựa chọn thuộc tính hay thống kê,... ), sau đó nhấn Lưu.

Cách 3Lưu mới một báo cáo bất kỳ.

 1. Trong trang báo cáo, chọn loại báo cáo (Báo cáo bán hàng, Báo cáo tài chính, Báo cáo Social) phù hợp.

 2. Trong trang chi tiết của báo cáo đó, Nhà bán hàng thực hiện chỉnh sửa cho báo cáo (chọn mốc thời gian, thực hiện lọc, lựa chọn thuộc tính hay thống kê,... ), sau đó nhấn Lưu mới. 3. Đặt tên báo cáo. Sau đó nhấn chọn Lưu mới.

Cách 4: Nhân bản báo cáo

 1. Trong trang báo cáo, chọn loại báo cáo (Báo cáo bán hàng, Báo cáo tài chính, Báo cáo Social) phù hợp.

 2. Trong trang chi tiết của báo cáo đó, Nhà bán hàng thực hiện chỉnh sửa cho báo cáo (chọn mốc thời gian, thực hiện lọc, lựa chọn thuộc tính hay thống kê,... ). Sau đó nhấp chọn vào biểu tượng ... và nhấn Nhân bản.


 3. Đặt tên báo cáo. Sau đó nhấn chọn Lưu mới.