Bạn cần tìm gì ?

Tải tập tin lên website

Nhà bán hàng có thể tải tập tin lên, quản lý và xóa trong trang quản trị của Haravan.

Có một vài lý do vì sao bạn nên tải tập tin lên:

- Nhà bán hàng muốn thêm một hình ảnh vào nội dung của trang, bài đăng trên blog, trang sản phẩm hoặc trang sưu tập.
- Nhà bán hàng muốn thêm một hình ảnh hoặc logo để tùy chỉnh theo chủ đề.
- Nhà bán hàng muốn tạo tập tin cho người mua hàng tải xuống.

Trong hầu hết các trường hợp, việc tải tập tin lên trực tiếp khi nhà bán hàng thêm nội dung vào trang, bài đăng trên blog hay mô tả sản phẩm thường dễ dàng hơn.

Sau khi nhà bán hàng tải hình ảnh, bạn có thể sao chép đường dẫn của nó từ cấu hình File trong trang quản trị. Nếu muốn tạo tập tin có sẵn để tải xuống thì cần thêm liên kết vào nội dung hay là menu sau khi tải lên.

Lưu ý:
Hình ảnh đại diện được tải trực tiếp lên trang chi tiết sản phẩm sẽ không xuất hiện trong cấu hình File.


Trong bài viết này có

- Yêu cầu và phân loại tập tin
- Tải tập tin lên cấu hình File
- Tải hình ảnh lên nội dung mô tả
- Tìm kiếm tập tin
- Chỉnh sửa tập tin
- Xóa tập tin

Yêu cầu và phân loại tập tin

Haravan chấp nhận file .jpg, .png và .gif cho hình ảnh. Loại tập tin tốt nhất cho hình ảnh trong trang và bài đăng trên blog là .jpg. Kiểu tệp tin tốt nhất cho biểu tượng, đường viền và trang trí là .png.

Mỗi tệp cần phải nhỏ hơn 20 MB để tải lên Haravan.

Tải tập tin lên cấu hình File

Nhà bán hàng có thể tải file lên Haravan trong cấu hình File.

Nếu muốn tạo một tập tin có sẵn cho người mua hàng tải xuống, nhà bán hàng cần phải tải tập tin đó lên cấu hình File và sau đó thêm liên kết trong menu website hoặc trong nội dung mô tả.

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Cấu hình > File

2.  Nhấp Tải File

3.  Chọn một hoặc nhiều tập tin để tải lên. Nhấp vào Open.

Tải hình ảnh lên nội dung mô tả

Ngoài việc tải tập tin lên ở cấu hình File, nhà bán hàng có thể tải hình ảnh trực tiếp bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản trong nội dung mô tả sản phẩm, trang hoặc bài viết đăng trên blog. Khi tải hình ảnh bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản nhà bán hàng vẫn có thể quản lý hình ảnh đó trong cấu hình File.

1.  Đăng nhập trang quản trị, hãy nhấp vào sản phẩm, nhóm sản phẩm, trang nội dung hoặc bài viết blog mà nhà bán hàng muốn thêm hình ảnh.

2.  Trong phần Nội dung đặt con trỏ vào vị trí mà nhà bán hàng muốn hiển thị hình ảnh.

3.  Nhấp Insert/edit image

4.  Nhấp Tải file

5.  Chọn hình ảnh muốn tải lên từ máy tính, sau đó chọn kích thước cho hình ảnh.

6.  Canh chỉnh vị trí hiển thị và thêm alt để hỗ trợ tốt cho SEO.

7.  Nhấp Chèn hình ảnh để thêm hình ảnh của bạn vào vị trí con trỏ.

Sau khi nhà bán hàng thêm hình ảnh vào mô tả bạn có thể di chuyển tới một vị trí khác trong nội dung, có thể thay đổi kích thước, căn chỉnh lại hình ảnh hoặc thêm alt...

Tìm kiếm tập tin

Bạn có thể tìm kiếm một tập tin trong cấu hình Files. Bên cạnh tìm kiếm theo tên tập tin nhà bán hàng có thể tìm kiếm theo loại file ví dụ như .jpg hoặc .pdf

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Cấu hình > File

2.  Trong Thanh tìm kiếm, nhập toàn bộ hoặc một phần tên tập tin hoặc nhập phần mở rộng tập tin nhà bán hàng đang tìm kiếm (ví dụ: .jpg hoặc .pdf). Các tập tin khớp với tìm kiếm được hiển thị theo thứ tự chữ số.

3.  Nếu nhà bán hàng muốn lưu lại các kết quả tìm kiếm thì nhấp vào Lưu bộ lọc bên phải thanh Tìm kiếm.

Chỉnh sửa tập tin

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa hình ảnh trưc tiếp trong trang quản trị Haravan bằng cách sử dụng trình biên soạn văn bản. Nếu muốn thay đổi tài liệu hãy sử dụng phần mềm chỉnh sửa tài liệu trên máy tính và sau đó tải lại tập tin lên.

Xóa tập tin

Nhà bán hàng có thể xóa một tập tin tại cấu hình File trong trang quản trị Haravan:

1.  Đăng nhập trang quản trị, tới Cấu hình > File

2.  Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên phải các tập tin mà bạn muốn xóa.

3.  Nhấp Xóa file

Lưu ý:
Tập tin nếu đã được xóa thì không khôi phục lại được.