Bạn cần tìm gì ?

Tài khoản quản trị viên

Khi trang web của Nhà bán hàng cần có nhiều nhân viên quản trị, Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên cấp tài khoản riêng cho từng người.

Bằng cách phân quyền quản trị, Nhà bán hàng có thể cho phép nhân viên đó truy cập vào Trang quản trị Haravan cũng như đặt giới hạn quyền cho từng quản trị viên. Các tài khoản quản trị viên này hoạt động độc lập, và Nhà bán hàng (chủ sở hữu) có thể dễ dàng xem lại lịch sử tương tác và hoạt động của nhân viên đó trên trên lịch sử quản trị.

Mỗi gói dịch vụ có số lượng quản trị viên tối đa (tính bao gồm cả tài khoản chủ sở hữu). Nhà bán hàng tham khảo bảng dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có quyền thêm, xóa cũng như phân quyền cho quản trị viên.

Các mục liên quan