Tài khoản khách hàng

Khi Nhà bán hàng cấu hình tài khoản mua hàng cho Khách mua hàng, Hararvan lưu trữ thông tin của Khách mua hàng, lịch sử đặt hàng, và trạng thái đơn đặt hàng.

Các thông tin của Khách mua hàng như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ mua hàng, sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán.

Nhà bán hàng có thể yêu cầu tài khoản của Khách mua hàng hoặc tùy chọn, hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Lưu ý rằng việc yêu cầu Khách mua hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số bán hàng.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản:

1. Từ Trang quản trị của Haravan, Nhà bán hàng chọn Cấu hình -> Thanh toán -> Tài Khoản Khách hàng.

Mục Tài khoản khách hàng hỗ trợ cho Nhà bán hàng cài đặt bán hàng theo ba điều kiện sau:

Khách mua hàng có thể mua hàng không cần tài khoản. 

Khi đó, Khách mua hàng sẽ không thấy tùy chọn để tạo một tài khoản hoặc đăng nhập khi thanh toán.

Do đó, Khách mua hàng sẽ phải nhập chi tiết theo cách thủ công khi thanh toán vì các trường sẽ không được điền sẵn.

Khách mua hàng phải đăng ký tài khoản mua hàng trước khi thanh toán. 

Tài khoản được yêu cầu Khách mua hàng cần phải tạo một tài khoản từ trang thanh toán, hoặc có một tài khoản và được đăng nhập để hoàn tất thanh toán.

Cài đặt này rất hữu ích nếu Nhà bạn hàng đang chạy một cửa hàng bán buôn hoặc chỉ có thành viên.

Các trường địa chỉ được điền sẵn khi khách mua hàng đặt hàng.

Khách mua hàng có thể tạo tài khoản khi hoàn tất thanh toán. 

Tài khoản là tùy chọn Khách mua hàng có thể chọn tạo tài khoản từ trang thanh toán nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán.

Nếu Khách mua hàng có tài khoản và đã đăng nhập, thì trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng.

2. Nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt tài khoản Khách mua hàng

Tùy theo cách vận hành của website mà Nhà bán hàng lựa chọn cấu hình cho phù hợp.

Trạng thái mặc định trên hệ thống là Không ràng buộc về tài khoản mua hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.