Bạn cần tìm gì ?

Tài khoản khách hàng

Khi kích hoạt tài khoản cho Khách mua hàng, Haravan lưu trữ thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu về danh tính của Khách mua hàng, lịch sử đặt hàng, và trạng thái đơn đặt hàng hiện tại. Thông tin Khách mua hàng, chẳng hạn như thông tin địa chỉ, số điện thoại sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán.

Lưu ý: Chỉ một email được liên kết với một tài khoản Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với một tài khoản bằng cách chỉnh sửa một Khách mua hàng.

Nhà bán hàng cần biết:


Cài đặt tùy chọn Tài khoản khách hàng

Khi Nhà bán hàng cấu hình tài khoản mua hàng cho Khách mua hàng, Hararvan lưu trữ thông tin của Khách mua hàng, lịch sử đặt hàng, và trạng thái đơn đặt hàng.

Các thông tin của Khách mua hàng như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ mua hàng, sẽ được điền sẵn từ thông tin được lưu trữ trong quá trình thanh toán.

Nhà bán hàng có thể yêu cầu tài khoản của Khách mua hàng hoặc tùy chọn, hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Lưu ý rằng việc yêu cầu Khách mua hàng tạo tài khoản có thể làm giảm chuyển đổi doanh số bán hàng.

Để chỉnh sửa cài đặt tài khoản:

1. Từ Trang quản trị của Haravan, Nhà bán hàng chọn Cấu hình -> Thanh toán -> Tài Khoản Khách hàng.

Mục Tài khoản khách hàng hỗ trợ cho Nhà bán hàng cài đặt bán hàng theo ba điều kiện sau:

Khách mua hàng có thể mua hàng không cần tài khoản. 

Khi đó, Khách mua hàng sẽ không thấy tùy chọn để tạo một tài khoản hoặc đăng nhập khi thanh toán.

Do đó, Khách mua hàng sẽ phải nhập chi tiết theo cách thủ công khi thanh toán vì các trường sẽ không được điền sẵn.

Khách mua hàng phải đăng ký tài khoản mua hàng trước khi thanh toán. 

Tài khoản được yêu cầu Khách mua hàng cần phải tạo một tài khoản từ trang thanh toán, hoặc có một tài khoản và được đăng nhập để hoàn tất thanh toán.

Cài đặt này rất hữu ích nếu Nhà bạn hàng đang chạy một cửa hàng bán buôn hoặc chỉ có thành viên.

Các trường địa chỉ được điền sẵn khi khách mua hàng đặt hàng.

Khách mua hàng có thể tạo tài khoản khi hoàn tất thanh toán. 

Tài khoản là tùy chọn Khách mua hàng có thể chọn tạo tài khoản từ trang thanh toán nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán.

Nếu Khách mua hàng có tài khoản và đã đăng nhập, thì trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng.

2. Nhấp vào Lưu để xác nhận cài đặt tài khoản Khách mua hàng

Tùy theo cách vận hành của website mà Nhà bán hàng lựa chọn cấu hình cho phù hợp.

Trạng thái mặc định trên hệ thống là Không ràng buộc về tài khoản mua hàng.

Mời Khách mua hàng tạo tài khoản

Nếu Nhà bán hàng đã cài đặt Không ràng buộc hoặc Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng ở thiết lập Thanh toán, thì Nhà bán hàng có thể gửi thư mời kích hoạt tài khoản cho Khách mua hàng. Họ sẽ nhận được một email mời kích hoạt mật khẩu.

Có hai cách để mời Khách mua hàng tạo tài khoản:

 • Cá nhân
 • Hàng loạt

Gửi thư mời cho một cá nhân

Để gửi thư mời cho một Khách mua hàng:

 1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng
 2. Ấn vào tên khách hàng muốn mời
  Lưu ý: nếu Khách mua hàng bạn muốn mời không có trong danh sách, bạn cần phải tạo thông tin Khách mua hàng trước.
 3. Ấn Gửi thư mời tạo tài khoản.
 4. Nhập các thông tin cần vào cửa sổ Thư mời tạo tài khoản.

  • Gửi đến: mặc định gửi đến email của Khách mua hàng
  • Gửi từ: chọn email sẽ hiện thị cho Khách mua hàng biết họ nhận được email từ đâu
  • Tiêu đề và nội dung email: sẽ lấy mặc định từ Nội dung Email gửi Xác nhận tài khoản khách hàng trong Cấu hình > Thông báo. Nếu Nhà bán hàng điền nội dung vào, nội dung này sẽ thay thế nội dung mặc định.
 5. Ấn Xem lại trước khi gửi để xem lại nội dung.
 6. Ấn Gửi email để gửi thư mời cho Khách mua hàng.

Gửi thư mời cho hàng loạt Khách mua hàng

Để gửi thư mời cho hàng loạt Khách mua hàng:

 1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng
 2. Tìm hoặc lọc khách hàng cần gửi thư mời, ấn chọn phía trước các tên khách đó.
 3. Ấn Chọn hành động > Gửi thư mời các khách hàng được chọnĐặt lại mật khẩu của Khách mua hàng

Nếu Khách mua hàng quên mật khẩu, Nhà bán hàng có thể thiết lập lại cho họ:

 1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng
 2. Ấn vào tên khách hàng muốn mời
 3. Chọn Thiết lập lại mật khẩu trong trang chi tiết khách hàng

 4. Chọn Thiết lập lại mật khẩu một lần nữa ở bảng thông báo.
 5. Một email sẽ gửi tới Khách mua hàng để họ thiết lập lại mật khẩu của họ.

Lưu ý: mật khẩu của Khách mua hàng ít nhất 5 ký tự và có thể đặt các ký tự đặc biệt.


Vô hiệu hoá tài khoản của Khách mua hàng

Nếu thiết lập Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng, Nhà bán hàng có thể vô hiệu hóa tài khoản của Khách mua hàng để không cho phép họ mua hàng nữa.

 1. Tại Trang quản trị, ấn Khách hàng
 2. Ấn vào tên khách hàng muốn vô hiệu hóa
 3. Ấn Vô hiệu hóa tài khoản trong trang chi tiết khách hàng