Bạn cần tìm gì ?

Sản phẩm

Nhà bán hàng có thể xem, thêm, cập nhật và điều chỉnh tất cả các sản phẩm và phiên bản của mình tại phần Sản phẩm trong Trang quản trị Haravan.

Các vấn đề liên quan:

  • Hiểu về sản phẩm
  • Thêm sản phẩm
  • Thuộc tính sản phẩm
  • Hình ảnh
  • Nhóm sản phẩm
  • Nhập và xuất danh sách sản phẩm
  • Tìm kiếm và lọc sản phẩm
  • Quản lý tồn kho cơ bản
  • Quản lý tồn kho nâng cao
  • Sản phẩm dịch vụ