Quản lý thu hộ

Thu hộ là một trong những hình thức thường gặp nhất trong kinh doanh, gọi tắt là COD.

Đây là phương thức: giao hàng nhận tiền, Nhà bán hàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển và nhờ đơn vị vận chuyển thu tiền Người mua hàng.

Vậy làm sao để quản lý được phần thu hộ?

Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng quản lý vấn đề này đơn giản hơn.

Nhà bán hàng vẫn kiểm tra và đối soát với đơn vị vận chuyển, sau khi có thông tin từ nhà vận chuyển về tình trạng đơn hàng. Nhà bán hàng sẽ nhập Danh sách nhận tiền, danh sách đối soát lên trang quản trị của mình.

Các mục liên quan:Cập nhật trạng thái nhận tiền


Bước 1: Tại trang quản trị, Nhà bán hàng chọn "Nhập danh sách nhận tiền"

Bước 2: Tải file Excel mẫu, cập nhật mã vận đơn và số tiền lên vào file excel. Sau khi cập nhật xong, Nhà bán hàng chọn và tải file lên.

Bước 3: Sau khi tải file lên, sẽ hiển thị màn hình Xác nhận chuyển tiền. Tại đây, Nhà bán hàng sẽ kiểm tra các mã vận đơn và xác nhận đã nhận tiền.

Sau khi chọn "Xác nhận đã chuyển tiền" hệ thống sẽ cập nhật trạng thái COD vào danh sách các mã vận đơn
Cập nhật trạng thái đối soát


Bước 1: Sau khi kiểm tra và cập nhật trạng thái nhận tiền xong, Nhà bán hàng chọn "Nhập danh sách đối soát"

Bước 2: Chọn và tải file danh sách đối soát.

Bước 3: Sau khi cập nhật file đối soát sẽ hiển thị màn hình  Xác nhận đối soát, Nhà bán hàng kiểm tra và xác nhận đã đối soát.

Sau khi chọn "Xác nhận đã đối soát" hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đối soát vào danh sách các mã vận đơn


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.