Quản lý khách hàng

Khi một Khách mua hàng mới đặt hàng ở cửa hàng, tên và thông tin của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, Nhà bán hàng cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa một cách thủ công. Nếu Nhà bán hàng muốn gửi giảm giá hoặc email đến một nhóm khách hàng cụ thể, thì có thể tạo một nhóm khách hàng.

Nhà bán hàng nên biết:


Thêm khách hàng

1. Trong Trang quản trị, ấn Khách hàng.

2. Ở giao diện Khách hàng, ấn Tạo khách hàng.

3. Điền các Thông tin chung cơ bản của Khách mua hàng. Chọn Nhận email quảng cáo nếu họ đồng ý nhận tin quảng cáo hoặc tin mới.

Lưu ý: Mỗi một địa chỉ email liên kết với một tài khoản khách hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với một tài khoản bằng cách chỉnh sửa khách hàng.

4. Ấn Cập nhật để tạo khách hàng.


Chỉnh sửa khách hàng

Nếu một khách hàng đã tồn tại ở Haravan, Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh thông tin của họ ở trang Khách mua hàng. Để chỉnh sửa tên hoặc email của Khách mua hàng:

1. Trong Trang quản trị, vào phần Khách hàng.

2. Ấn vào tên khách muốn thay đổi.

3. Ở trang chi tiết khách hàng, ấn Chỉnh sửa thông tin.

4. Lúc này Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa các thông tin:


Thông tin chung: một số thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm họ tên, email, ngày sinh, giới tính...

Địa chỉ: thông tin địa chỉ của Khách mua hàng gồm địa chỉ, số điện thoại, quận, phường...

Ghi chú: những ghi chú về khách hàng

Tag: các nhãn để phân loại khách hàng.

5. Ấn Cập nhật để hoàn tất.


Chỉnh sửa hàng loạt khách hàng

Từ Trang quản trị, Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để xóa khách hàng, thêm Tag cho khách hàng và xóa các Tag cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Nhà bán hàng chỉ có thể xóa khách hàng nếu họ không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn.

Để chỉnh sửa hàng loạt Khách mua hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Chọn các khách hàng muốn chỉnh sửa.

3. Nhấp vào Chọn hành động:

4. Nhấp vào hành động muốn chọn.

5. Tùy thuộc vào những gì đã chọn, có thể cần phải xác nhận sự lựa chọn.


Xóa khách hàng

Nhà bán hàng có thể xóa hồ sơ Khách mua hàng từ Trang quản trị nếu khách không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng. Khách mua hàng có lịch sử đơn đặt hàng không thể bị xóa khỏi hồ sơ của cửa hàng. Nếu Khách mua hàng đã bị xóa mua hàng của cửa hàng, một dữ liệu mới Khách mu hàng sẽ được tạo.

Để xóa thông tin một khách hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Trong trang khách hàng, chọn khách muốn xóa bằng cách ấn vào ô checkbox trước tên mỗi khách.

3. Ấn Chọn hành động

4. Chọn Xóa các khách đã chọn.

5. Ấn tiếp Xóa khách hàng để xác nhận lại.

Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm trong trang Khách hàng cho phép tìm kiếm Khách mua hàng cụ thể. Nhà bán hàng có thể tìm kiếm theo thông tin tên, email hoặc số điện thoại của khách hàng:

Nhập từ tìm kiếm vào hộp được đánh dấu bằng kính lúp và danh sách Danh sách của Khách mua hàng phù hợp với cụm từ đó sẽ hiện ra.


Lọc danh sách khách hàng

Mặc dù tìm kiếm hữu ích khi tìm một Khách mua hàng, nhưng việc lọc cho phép Nhà bán hàng xem tất cả khách hàng phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện. Từ trang quản trị, có thể lọc Khách mua hàng theo:

  • Số tiền đã mua
  • Số đơn hàng
  • Thời điểm đặt hàng
  • Nhận email quảng cáo
  • Có đơn hàng chưa hoàn tất
  • Tình trạng tài khoản
  • Được tag với
  • Địa chỉ
  • Nhóm khách hàng
  • Tháng sinh

Để lọc danh sách Khách mua hàng:

1. Từ Trang quản trị, ấn chọn Khách hàng.

2. Ấn Điều kiện lọc.

3. Ở cửa sổ sổ xuống, chọn bộ lọc và điều kiện mong muốn, cũng như giá trị.

4. Ấn Thêm điều kiện lọc.

Nhà bán hàng có thể lặp lại các bước này để thêm nhiều bộ lọc.

Danh sách Khách mua hàng cho thấy những khách phù hợp với bộ lọc. Có thể nhấp < và > để di chuyển giữa các trang nếu có nhiều trang kết quả.

Nhãn màu xanh bên dưới ô tìm kiếm tóm tắt tất cả các bộ lọc mà đã đặt trên danh sách khách hàng. Nhấp vào x để xóa bộ lọc đó:

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi tìm kiếm hoặc dùng bộ lọc, Nhà bán hàng có thể lưu danh sách kết quả trong Trang quản trị để tạo nhóm Khách mua hàng mới. Các tìm kiếm đã lưu sẽ hiển thị ở trang Khách hàng dưới dạng các tab.

Các nhóm có thể kết hợp với Mã khuyến mãi để áp dụng khuyến mãi cho một nhóm Khách mua hàng cụ thể.

Để tạo nhóm Khách mua hàng:

1. Thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc mong muốn.

2. Ấn vào Lưu bộ lọc sau khi đã tìm thấy danh sách Khách mua hàng mong muốn.

3. Trong cửa sổ Lưu bộ lọc, nhập tên cho nhóm Khách mua hàng. Nhà bán hàng có thể chọn để lưu tìm kiếm như là một nhóm mới, hoặc ghi đè lên một nhóm hiện có.

4. Ấn Lưu để lưu tìm kiếm và tạo nhóm khách hàng:

Lưu ý: Các nhóm khách hàng cập nhật tự động, do đó, khách hàng sẽ được thêm và xóa khỏi các nhóm tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm hoặc bộ lọc được sử dụng để tạo nhóm khách hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.